HomeDe gevolgen van de december-vorst voor de plantengroeiPagina 4

JPEG (Deze pagina), 1.29 MB

TIFF (Deze pagina), 10.15 MB

PDF (Volledig document), 10.91 MB

DE GEVOLGEN VAN DE DECEMBERVORS T N äl äl 9
water en is de neiging om bij het ontdooien plotseling water op te nemen, iets wat
desorganisatie kan veroorzaken, veel geringer.
Hoe was het nu in December 1938P Blijkens de gegevens van Dr. P1N1<Ho1=in
,,Hemel en Dampkring" waren November en de eerste helft van December extra
warm, met gemiddelden van respektievelijk 7,o° C en 6,8° C, de planten waren dus
in sommige gevallen, waarover later meer gezegd zal worden, waterrijk en ten dele
nog niet in winterrust. Toen kwam de plotselinge omslag. Van II tot 13 December
was het nog warm, terwijl het van 16-27 December onafgebroken vroor met minima
in Amsterdam `van ····I3,§o C. Men kan dus spreken van een verraderlijke overval
van de planten, die zich niet ge-
leidelijk op de koude hadden kunnen ` g . V Ni tf? Y J?
instellen. Het was dus in December dii
ongetwijfeld wel de lage tempera- ,.`.
wur, die ZO mwddadig werkte en N
niet zoals voor 1929 beweerd is, j
de kwestie van watergebrek in het “”5 ''·tï 2-.
Voorjaar. Toen kwam nl. de extreme j iii »;_ _.v"
kou in Februari en was de grond g
zo diep bevroren, dat zij nog niet lt _ `
ontdooid was toen de luchttem- In
peraturen al weer sterk gestegen ·--­ A i ss x e
waren en verschillende soorten, i ` ” j W ‘ W i .
vooral die met ’s winters groene j . j ex ‘
bladeren al weer vrij sterke ver- , ’ ' " . ‘ ik _­ I " Q u ` _^
demping vertoonden. _ =«~ ~ · X Qi · `i‘ï_ if pivi i r
‘ Maar, zal men vragen, waarom j' - ‘ je i’ N i ·~"‘ ‘ i
ITU d1C_gr°tC Vcrschlllem In rCS1StCH­ Fig. 2. Erica vagans: Atlantische plant. Ierland t0t
UC tussen dc ens Soort en dc 3‘udCrC’ Portugal. Door de vorst gedood, stengels gespleten.
waarom zijn zo veel van de bij ons
ingevoerde exoten en Atlantische planten dood gegaan en zo weinig van de inheemse
soorten? Men kan zich ervan afmaken door te zeggen, dat de eerste, die in een ander
klimaat thuis horen in verband daarmee minder resistent zijn, maar dat zegt niet veel.
De onderzoekingen uit de laatste jaren over de zgn. kortedag­ en langedag-planten
hebben hierop echter nieuw licht geworpen. Onder de kortedag-plant verstaat men
de soort of variëteit, die ’s zomers in onze streken wel vegetatief doorgroeit, maar
slechts bloemknoppen gaat vormen als de dagen gaan korten. Verlengt men in Augus-
tus, en September de dagen kunstmatig, dan treedt de bloei nog later op, verkort
men de dag dan treedt ze eerder op. Een voorbeeld is o.a. de gekweekte chrysanth.
Dit is niet het gevolg van de assimilatie; de voor de hand liggende verklaring, dat de
lange dag teveel assimilatie zou geven en daardoor de vegetatieve groei zou overheer-
sen, gaat niet op. Plaatst men de kortedag-plant midden op de dag enige uren in het
donker, dan wordt de bloei niet vervroegd, wel als men de nacht verlengt of de avond
»