HomeOntwerp van het eerste boek van een wetboek van strafregtPagina 7

JPEG (Deze pagina), 683.11 KB

TIFF (Deze pagina), 4.98 MB

PDF (Volledig document), 12.24 MB

0
tusschentijd zal binnen den ringmuur van een gebouw, dat
aan de oprigting van gevallen medemenschen is toegewijd,
de maatschappij hare geschonden regten wreken! Maar nu
is er een werktuig opgerigt, met veel zorg zamengesteld, om
dien medemensch te dooden. Slechts eenige weinige per­
sonen zullen ambtshalve daarbij tegenwoordig zijn, en het
publiek daar zal buiten toestroomen, of het hem ook gelukken
moge nog iets van het tafereel te zien, dat door het ge.
heimzinnige daarbij in acht genomen, in aantrekkelijkheid
gewonnen heett.
Verre van ons dat wij de doodstraf als met ééne penue­
streek zouden willen veroordeelen; de veiligheid der maat-
schappij gaat boven alles, doch nu de wetgever zelf in
bedenking geeft die straf enkel op zeer zware misdrijven,
hoog verraad of doodslag met voorbedachten rade toe te
passen, nu kon de overweging gelden of men niet, naar het
voorbeeld van andere staten, als proefneming de doodstraf
zou kunnen opheffen?
De natuurlijk daaruit voortvloeijende vraag ,,wat dan in
de plaats daarvoor te stellen ?" is ongetwijfeld van hoog
gewigt. Eene levenslange berooving der vrijheid zou
alleen te regtvaardigen zijn, zegt de minister, als vervan-
ging der doodstraf, en wij geven het toe, er zijn van die
ontembare wezens,die voor altijd uit de menschelijke zamen-
leving gebannen moeten blijven en zelfs in het tnchthuis
als een wild dier afgezonderd worden gehouden; doch zulke
specialiteiten komen gelukkig hoogst zeldzaam voor, en
daarom alleen zal men zich toch niet geregtigd achten
eene zoo gruwzame straf als de levenslange tucht in eene
, wet op te nemen. Eene straf die buitendien, als thans de
, doodstraf, bijkans nooit zou worden uitgevoerd, omdat de
ä weg tot gratie in de meeste gevallen zou worden ingeslagen.
’ Zoo lang nu de straf der langdurige gemaevzse/zagapelü/te
L opsluiting die der doodstraf zou moeten vervangen, zouden
wij de afschafling der laatste nimmer wagen voor te staan.
Een zoo diep gevallen mensch het verbeurde leven onder
y andere misdadigers te doen doorbrengen, deed hem welligt
nog dieper zinken, of brengt anderen in gevaar door
l hem verder op den weg des verderfs te worden geleid. Ter
vervanging der doodstraf is dus slechts één weg aan te
bevelen, maar deze is konsekwent en met een boetestelsel
in volmaakte overeenstemming.
III.
Wij waagden het, de opheffing der doodstraf bij de in·
voering van een penitentiair gevangenisstelsel konsekwent
en daarmede in overeenstemming te noemen, en voor zooverre
men aanneemt dat dit systeem niet alleen het straffen en
beteugelen der misdaad, maar te gelijker tijd ook de ze-
delijke verbetering des misdadigers op het oog heeft, kun·
nen wij ons van de verdere ontwikkeling dezer stelling
ontheven achten. Daaruit volgt, en in lzoogemz zin is dit
bij ons niet twijfelachtig, dat ook de zwaarste misdadiger