HomeOntwerp van het eerste boek van een wetboek van strafregtPagina 5

JPEG (Deze pagina), 696.25 KB

TIFF (Deze pagina), 4.93 MB

PDF (Volledig document), 12.24 MB

” 3
j maaktst akkoord zich oplossen, mogt men verwachten dat
L het pleit beslist zou geweest zijn, dat de staf geheel gebro-
ken zou worden over een gevangenisstelsel, hetwelk niet
j meer tot ons tijdperk behoort, en zulke onvereenigbare
t elementen niet meer naast elkander, als één beginsel, in
. een Nederlandsch Wetboek mogten worden opgenomen.
l Zou men niet met eenigen grond mogen aannemen, dat ­
; het lot van vroegere ontwerpen voor een deel te wijten
1 was aan de weifeling over de op het misdrijttoete passen
` straffen, en dat een ontwerp, hetwelk krachtig öfde gemeen-
schap, ?y" het afzonderingsstelsel voorstond, grooter kans van
4 slagen zou hebben gehad? Hij, die der zake kundig, ten
. volle weet waartusschen hij te kiezen heeft, kan onmogelijk
# beide stelsels tege'ijk verdedigen; hem zal de morele kracht
ontbreken, die innige overtuiging alleen schenken kan.
Die innige overtuiging, zij moet levendig zijn in den
man, welke in weinige regelen zoo krachtig de voordeelen
van het penitentiair systeem, tegenover dat der gemeen-
schap, in het licht stelde. Die overtuiging openbaart zich
‘ door het geheele ontwerp heen, en daarvoor is de natie
hem dank verschuldigd, want nog één stap verder, en hij
zal een kwaad uit de maatschappij hebben gebannen, dat
men nu eerst in zijne volle afschuwelijkheid - niet heeft
i leeren kennen -maar afkeuren. Dan zal het voor ieder, die
zich aan misdrijf schuldig heeft gemaakt, eene waarheid
worden, hetgeen op de muren eener buitenlandsche cellen-
gevangenis gelezen wordt:
La paid au reperztir, des plezvrs à la sovfrmce,
de crime le remords, au mal/zeur Fespéremce.
III
In ons eerste opstel hebben wij getracht te doen uit-
komen, dat, wat een aan te nemen strafstelsel betreft,
de voorkeur die de minister aan dat der afzondering geeft
_ volkomen gebleken is, doch dat het ontwerp evenzeer de
sporen draagt van zekere terughoudenheid in de volkomen
zuivere toepassing van het boetestelsel.
Leggen wij de proeven van het eene zoo wel als van
het andere in de schaal, vergelijken wij den toestand van
het gevangeniswezen, zoo als hij was en is en zoo als
volgens het ontwerp worden kan, dan bestaat er intus-
schen reden tot tevredenheid. - Immers:
De gewone gevangenisstraf zal door de uitbreiding van
één tot op vijf jaren geheel cellulair zijn; in welke kate-
gorie nu zelfs de zoodanigen zullen vallen die thans tot
langdurige korrektionele straifen worden veroordeeld.
Alle tuchthuisstratfen zullen de eerste vijf jaren in af-
zondering worden ondergaan.
Voor kinderen beneden den löjarigen leeftijd zullen doel-
tretfender gestichten worden geopend. -­ Er worden grenzen
gesteld voor inwendige tucht, waardoor alle willekeur en
onmensehelijke behandeling van gevangenen te keer ge«
gaan wordt.