HomeOntwerp van het eerste boek van een wetboek van strafregtPagina 3

JPEG (Deze pagina), 532.09 KB

TIFF (Deze pagina), 4.87 MB

PDF (Volledig document), 12.24 MB

Qbnsvgcbrulat uit hc Zlxnstcxbamsrip: Gïnurrmt.
van
HET EERSTE BOEK VAl
een
. WETBOEK VAN STRAFREGT.
IO
Na aandachtige lezing van het ontwerp van wet, aan
het hoofd dezes vermeld, is de eerste vraag die, ook bij
den niet-regtskundige rijzen moet: ,, Welk beginsel heeft
bij de opstelling daarvan voorgezeten? Bestaat er eene
gewenschte harmonie, die de blijken draagt, dat de opsteller
slechts met ééne gedachte bezield, zich genoegzaam heeft
ios gemaakt van denkbeelden, die men mag aannemen tot
een vorig tijdperk te behooren ?"
En al dadelijk, het zij om een beter oordeel uit te lokken
gezegd, komt het ons voor, dat men meer een overgangs-
wet dan de inleiding tot een geheel oorspronkelijk Neder-«
landsch Strafwetboek, naar één hoofddenkbeeld ontworpen,
heeft willen leveren.
Wij beseffen ten volle de bezwaren aan de zamenstelling
verbonden; het onderwerp heeft zijne eigene geschiedenis,
T die in het stof van niet aangenomen ontwerpen en memo-
riën te lezen is; maar daarom te meer hadden wij gehoopt,
dat de minister, dien wij met genoegen thans aan het hoofd
van het departement geplaatst zien, den moed zon hebben
gehad, om bij de uitvoering der zwaarwigtige taak, niet
de vraag op den voorgrond te stellen: ,,Welk ontwerp heeft
_ de meeste kans te worden aangenomen ?" ­ Maar: ,,naar
welk beginsel moet in de tegenwoordige oogenblikken, bij
de heerschende denkbeelden over strafwetgeving, eene straf-·
wet ingerigt zijn ?"
En nu mag men bij de behandeling van onderwerpen
van minder zwaarwigtigen aard, tot beëindiging van een
lang gewenseht en gewigtig plan zijne overtuiging ten
deele opofferen; in eene zaak als de onderwerpelijke, moet
die overtuiging door niets worden afgetrokken, door geene
neven­bedenkingen geschokt, maar, na ernstige studie en
rijpe overweging, zuiver en krachtig, en daarbij, wat hier
alles afdoet, naar één hoofdbeginsel worden uitgesproken.