HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

l
7
1 met Frankrijk en Rusland tegen de Duitsche Mogendheden mocht
; komen. Haar vloot was van zessen-klaar en bereids gemobiliseerd.
Haar Expeditionaire Macht was van de hoogste hoedanigheid en
. strijdvaardig. De intendance­dienst en de geneeskundige dienst
L waren wel voorbereid en geregeld. lVare het algemeen in Enge-
L land heerschend denkbeeld correct geweest-­dat.n.l. Frankrijk
L en Rusland, bijgestaan door een betrekkelijk geringe Engelsche
L troepenmacht, in staat zouden zijn, aan de Duitsche strijd-
_ krachten te land met succes het hoofd te bieden-dan voorseker
_ zou men de Engelsche toebereidselen meer dan toereikend hebben
L moeten noemen. Zij waren op zichzelf inderdaad uitmuntend.
L Maar dat denkbeeld bleek heelemaal niet correct. De Duitsche
; legers bl·eken veel sterker te zijn, niet dan onze militaire raad-
. gevers zeer wel wisten dat zij waren, maar dan de openbare meen-
; ing hier te lande, altijd onvoldoende op de hoogte van de militaire
. aangelegenheden van andere landen, ze zich had voorgesteld; geen
; maand verliep of het bleek, dat men op het Vasteland niet een
L honderdduizend maar een millioen Engelsche soldaten noodig
. had. Met verrassende snelheid ontwaakte de natie tot het volle
L besef van den toestand, hierin vóórgegaan door de Universiteiten,
L die in vaderlandslievende geestdrift in een ommezien leegstroom­
L den. Tegen de lente van dit jaar waren de strijdkrachten der
L Kroon met twee millioen man aangesterkt.(*)
L Er bestonden echter twee nauw met elkaar in verband staande
bronnen van zwakheid, die zorg veroorzaakten en nog steeds zorg
L veroorzaken-de aanmaak van ammunitie en de betrekkingen
[ tusschen Arbeid en Kapitaal. De ammunitie-fabrieken in Enge-
. land waren er op berekend om te voorzien in de behoeften van een
L groote zee- en een kleine landmacht. Voor den aanmaak voor een
L leger, dat verscheidene millioenen telde, in een oorlog gewikkeld,
L waarin het verbruik van ammunitie met alle voorafgaande bere-
L keningen den spot dreef, waren de Britsche fabrieken heelemaal
, niet klaar. Nieuwe werkplaatsen moesten opgericht, nieuwe
E machineriën opgesteld worden en, voor inrichtingen en werktui-
_ gen aan den gang konden gaan, moest er natuurlijk geruime tijd
L verloopen. Groot was de vaardigheid, waarmee men aan het werk
L toog, maar het aanvankelijk plan bleek noch veelomvattend ge-
L noeg noch berekend op een verbruik oneindig grooter dan de
L ervaring, in vroegere oorlogen opgedaan, kon doen vermoeden.
L Allerlei moeilijkheden rezen voorts met betrekking tot de uit­
L. voering van contracten, zoodat men, toen in Mei het uur voor een
1 algemeenen aanval was aangebroken, tot de uiterst pijnlijke ont-
L dekking kwam, dat de beschikbare voorraad granaten van
3 superieure springkracht ontoereikend was.
b Bij dezen tegenvaller, die wellicht door verder vooruitzien
5 had kunnen zijn voorkomen, maar die in hoofdzaak op rekening
L dient te worden gesteld van den beperkten schaal waarop
j onze militaire uitrusting voor den oorlog was gebaseerd, kwam
(1) De juiste cijfers ontbreken. Men mag misschien, als een minimum,
t een millioen aannemen voor de nieuwe legers, in Mei beschikbaar, een
1 minimum van een half millioen voor de nieuwe rekruten in de Territorial Force
en wellicht een ander half millioen, aangeworven ter aanv ulling van de verliezen
’ enz. door de oorspronkelijke Expeditionaire Macht geleden. Deze cijfers zijn
1 minima en sluiten geene werving in de Koloniën in.