HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 7

JPEG (Deze pagina), 0.95 MB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

rijk? Het Engelsche leger houdt een linie van u1`02·­c1z-veertig j
mijlen bezet, het Fransche leger daarentegen neemt er een van
Ut6I‘]L07b(ä@l‘(Z·€Il-.?€8 alleen voor hare rekening. Het Engelsche
leger heeft verscheidene heftige aanvallen op zijne stellingen j
afgeslagen, heeft aan het Duitsche voortdringen naar Calais paal j
g en perk gesteld en te Neuve Chapelle een roemvolle, zij het niet l
`H beslissende, overwinning bevochten. Maar maand op maand
c zijn verloopen zonder dat het verder gekomen is dan waar het
in November ’l4. stond. Moet zulkeen uitslag. als de bijdrage
van een wereldrijk, niet als teleurstellend worden gekenschetst?
Het afkeurend oordeel over wat van Engelsche zijde was
gepraesteerd werd niet weinig in de hand gewerkt door de onge-
vraagde erkentenissen dan wel het gedwongen stilzwijgen, van
de dagbladpers. Het behoort tot onze vaderlandsche zeden kritiek
op eigen doen en laten te oefenen; zoodra er eenig vuil linnen
in eigen kring valt te wasschen, zorgen de kranten er voor, dat
dit in het openbaar gebeurt. Vllij zijn allen in het bijzonder
jg begeerig om gemaakte misslagen te herstellen, om in den vervolge
beter op te passen dan wij tot dusver deden en om ieder ons.
waarover de kracht der natie beschikt, in den schaal te zien
geworpen. Deze op zichzelf aanbevelenswaardige neigingen
werkten met een goede hoeveelheid oneerlijke en opzettelijke
verkleining samen in die organen der pers die. coüte que coüte,
l op oonscriptie aansturen. Overtuigd dat gedwongen dienstplicht
rechtvaardig en noodzakelijk is, wijden deze bladen in den breede
ti uit over de nadeelen die ons tegenwoordig, vrijwillig stelsel om
mannen voor het leger te krijgen aankleven en werpen kwistig
H het licht op de vele bewijzen van gemis aan vooruitziendheid
i en organisatie, waarvan de veldtocht onzerzijds deed blijken.
j Andere bladen, hoezeer niet behoorend tot deze categorie, achten
j het nochtans plicht, het vaderland te redden van de gevaren
. van een goedmoedig ja­knikken door vooral nadruk te leggen
op de beroeringen en de onrust in de arbeiderswereld en op
g de vele hindernissen die aan een versnelden aanmaak van voor
N den oorlog noodige en onmisbare dingen in den weg staan. Hen
l wijst ons eenerzijds op enorme winsten uit den oorlog· verkregen
en anderzijds op werkstakingen, reeds aan den gang of op het
punt uit te breken. Een van parlementswege uitgegeven ge-
2 schrift heeft het over de schandelijke vertraging in vele dokken
? door het zich aan drank te buitengaan van groepen werklieden
ondervonden. Heele kolommen worden gevuld met beschouwin-
gen ove1· den tij droovenden invloed van de bepalingen en usantiën
der Trade­Unions, terwijl de "slacker," de man die nalaat
dienst te nemen, er van alle kanten eenstemmig van langs krijgt,
met een heftigheid in afkeuring die zich natuurlijk ver buiten
den kring der ontwikkelde lezers verspreidt. lVij plegen onze
i tekortkomingen te bespreken zonder er doekjes om te winden.
met vuur, zonder ons van schaamtebetoon te onthouden, wanneer
wij ons beschaamd gevoelen en, al is de toon soms wat overspannen,
aanleiding tot weeklagen geeft deze zelfkastijding niet. Een
democratische staat, die voor zijn effectief in het leger en voor
zijn ammunitie-aanmaak op vrijwilligers is aangewezen, kan zich
A de weelde niet veroorloven, over zijn nooden en misslagen het
nl