HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 6

JPEG (Deze pagina), 962.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

rl
tl
ll
4
I t
lt l Eerste Minister zich buitenslands bevonden-een natie. bij wie
i de gruwelen der invasie en de vernederingen van den nederlaag
. Y van ’TO nog versch in het geheugen lagen en derhalve afkeerig
van oorlog, een natie daarenboven, die er maar al te zeer van
doordrongen was dat voor haar, werd zij tot den oorlog ge-
dwongen, de kansen op overwinning die op hernieuwd martelaar-
i j schap, voor heel het land, niet zouden kunnen opwegen. En toch,
schoon onverhoeds besprongen en in de openings­gevechten zóó <
in aantal overtroffen. dat de voorposten van den vijand nog maar
een dagmarsch van de hoofdstad af waren, toch zag zij kans, door
het terzelfdertijd ten toon spreiden van een beraden en schandere
lil strategie, een onstuimige dapperheid en een geduldige hardnek-
kigheid. zooals men ze tot dusver niet in het nationaal karakter
had vermoed-den vijand tot staan te brengen, terug te drijven
gl en gaandeweg uit de putten. Bovenaan in de rij van hen die
zich te land lauweren verwierven. staat dan ook in dezen oorlog
de llïllllll van Jotïre, den bescheiden republikein. den kuiperszoon,
ii die de Fransche legermacht aanvoert.
lVat kan, naast deze roemruchtige oorlogsdaden, het Britsche
Rijk toonen, een land groot in rijkdom en gebied en met
een talrijke bevolking? De Britsche Vloot is de eerste in de
wereld. zoo in sterkte als in naam-toch heeft zij geen enkele
Duitsche stad gebombardeerd, geen enkel Duitsch slagsclzip in
den grond geboord. noch eenige landing op Duitsche bodem 1
{LI bewerkstelligd. Hen zou zoo verwachten, dat de machtigste ,§
zeemacht ter wereld geen oogenblik zou dralen om de vijandelijke
il vloot in haar eigen zeegaten op te zoeken en haar tot een beslis- j
send treffen te noodzaken. Maar de Engelsche Vloot heeft dit °
L niet gedaan. Zonder dat het ooit tot een algemeen gevecht ,
kwam, heeft zij er integendeel, stuk voor stuk, in den loop van l
jä, den oorlog. gaandeweg meer groote schepen en zware stukken l
bij ingeschoten dan haar tegenpartij.(l)
Men kan zich ligt voorstellen. hoe weinig bewijzen van militair B
succes de daden van het Engelsche leger opleveren, in de oogen j
van hen die zich dus over de praestatiën van Engeland`s '
krachtigst wapen. de rloof. gelieven uit te laten. Niemand zal l
Y tegenspreken, dat de Engelsche landniaelit zich kranig en dapper
gedroeg. dat het hoogstwaarschijnlijk aan haar onverschrokken
houding gedurende den aftocht van Mons te danken was, dat ;
tf de linker-vleugel van het Fransche leger behouden werd of dat 1
ï zij. sinds belangrijke aanvullingen hebben plaats gehad. als een
belangrijke factor in de lVestelij ke verdedigingslinie mag worden
beschouwd. Maar de vraag die gewoonlijk wordt gedaan is niet,
of de Britsche strijdkrachten zich kranig hebben gehouden, maar
of zij wel genoeg doen. Stellen de verrichtingen van het
ll Engelsche leger. gegeven de schaal. waarop de tegenwoordige
ti, oorlog volstreden wordt, een deelnemen aan de zaak der Bond- 9
genooten daar. geevenredigd aan de krachten van znlkeen groot
(l) Er loopt een gerucht dat een Dnitscb slagscbip door een Engelsche sub-
jl marine in de Baltic naar de bodem werd gezonden, maar dit verlies werd evenmin
door de Duitsche Admiraliteit erkend als er door de Engelsche aanspraak op
l' werd gemaakt. Een vergelijkenden staat van de verliezen door de respectieve
zeemachten geleden vindt men beneden. in Bijlage A. A
V
3
lk' V:;;Q.Z£.«Q§`Z;»ï.F3i·l'~Li”l£ïlï'3ïnëë«lï`1ï3­ïT£’lI’Zi-II'ZT?’3ï`i£¥‘ï»ï§¤`*ï"“”!·‘“":°“""""‘£“"""*‘*"°__ ‘