HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 5

JPEG (Deze pagina), 944.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

EN GELAND'S AANDEEL IN DEN
OORLOG.
Het oogenblik is aangebroken om een antwoord te geven op een
vraag, zóó eenvoudig, dat het haast belachelijk schijnt haar te
stellen-toch, als met vele eenvoudige zaken het geval is, heeft
men er rekening mee te houden; ook kan hare beantwoording
leiden tot een uister begrip van de gebeurtenissen en stroomingen
van den tijd waarin wij leven. De quaestie dan, die wij ons
voornemen, hier te behandelen is deze :-llya-zt heeft het Britscïie
Rij/c in den Oorlog gepraesteercl?
De heele wereld weet, wat de Duitsche strijdkrachten hebben
volvoerd. Zij hebben Luik, Namen en Antwerpen genomen. zijn
in het bezit van negen-tienden van België, van tien departe-
menten van Frankrijk (met inbegrip van de bloeiendste en aan
metaal­mijnen rijkste streken) en van het grootste deel van
Russisch Polen; op het oogenblik dat dit opstel wordt op schrift
gesteld (Juli 1915) zijn zij zelfs bezig de voor-werken van War-
schau te bombardeeren. Gedurende bijna een jaar strijdens
is het hun gelukt, den oorlog bij uitsluiting op het gebied des
vijands te voeren en hebben zij zich in staat gezien, de ontzag-
lijke militaire voordeelen, die superieure mobilisatie en een over-
stelpende meerderheid aan troepen hun in de eerste maand van
den oorlog gaven, in wezen vrijwel te handhaven.
Niet minder duidelijk en tastbaar is het werk door het Rus-
sische Rijk gedaan. Deze groote landbouwende staat, jammer-
lijk belemmerd door het gebrek aan spoor- en andere wegen en
te kampen hebbende met alle tegenheden en vertragingen, onver-
mijdelijk verbonden aan het voeren van oorlog op modernen voet
door een gemeenschap, waarvan de nijverheid zich nog niet tot
voldoende hoogte mocht ontwikkelen, heeft desondanks, door zijn
" taaien en schitterenden moed, aan het geheele militaire gewicht
van Oostenrijk en aan een zeer belangrijk deel van het militaire
` gewicht van het Duitsche Rijk het hoofd weten te bieden, zonder
ophouden den strijd volhoudend tegen troepen, talrijker en beter
, uitgerust dan de eigen legers en in weerwil van plaatselijke
; nederlagen, die in een gewonen oorlog en tegen een gewone bevol-
' king beslis-send zouden zijn geweest-zijn slagorde ongebroken
en de geest zijner scharen nog altijd onverlet.
De wereld kan evenmin één oogenblik in twijfel verkeeren
omtrent hetgeen de luisterrijke en onbezweken heldhaftigheid van
de Fransche natie tot stand bracht. Terecht ziet zij in de wijze.
waarop zich Frankrijk van haar aanvankelijk échec in dezen
oorlog herstelde, een der treffendste moreele zegepralen, ooit
i door de historie geboekstaafd. Hier had men te doen met een
natie, in het bezit van een groot nationaal leger en toch, in de
j, zomermaanden van 1914, zóó weinig verdacht op de mogelijkheid
van oorlog, dat op het oogenblik, waarin de politieke crisis het
hoogste punt bereikte, de President der Republiek en de Fransche
(7059r­s.)
i
l