HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 30

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

|
E, r
I 28
ta
tegenover de Alliantie is om kolen, schoenen, kleeren en andere
" krijgsbenoodigdheden voor onze Bondgenooten aan te maken,
ï ; wij ons hiervan onmogelijk kunnen kwijten, zonder een zeer
.· groot aantal werklieden op den been te houden om in deze
behoeften te voorzien. Tot dusver zijn wij niet tot de invoering
_ van gedwongen dienstplicht overgegaan en onze vijanden gelieven
jj het voor te stellen, alsof de Britsohe werkman niet genoeg hart
pl heeft om zich voor zijn land groote olfers te getroosten. Hier- ·
¤_' door toonen zij niet het minste idee te hebben van het gehalte
van ons volk. De Britsche werkman is geen lafaard. Indien
tf het denkbeeld van gedwongen dienstplicht hem tegenstaat-en
velen zijn het hierin met hem eens~komt deze tegenzin niet
à;. · voort uit gebrek aan fermiteit, maar uit de overweging, eerstens
. dat de gemeenschap niet bij voortduring op voet van oorlog
l behoort te worden ingericht en verder dat een leger door alge-
ti , meenen dienstplicht verkregen aan de Regeering va11 den dag
een wapen in handen geeft, dat met onweerstaanbaar effect ten `
bate van het Kapitaal zou kunnen worden aangewend. Maar
dit neemt niet weg, dat, afgescheiden van hun politieke opvat-
tingen, de werklieden hier te lande vastbesloten zijn, hun
kameraden o_p het gevechtsterrein niet alle macht bij te springen.
`; Indien hun gezond verstand hen zegt, dat conscriptie en niets
F anders ons de zege brengen kan, zullen zij conscriptie aan-
vaarden, niet als een politiek beginsel, maar als het instrument
§* ° der harde noodzakelijkheid. Dat zij tot dusver niet tot deze
J, overtuiging geraakt zijn, getuigt niet tegen hen-ook is het
Q heusch geen uitgemaakte zaak, dat, de omstandigheden in
aanmerking genomen, ons volk de wapenen kon hebben opgevat
Lg; met grooter eenstemmigheid dan wij deden of dat het de alge-
meene zaak hartelijker kon hebben omhelsd dan het geval is
geweest dan wel dat betere 1'inantieelc en militaire grondslagen
il konden zijn gelegd voor het geleidelijk en volkomen in dienst-
stellen van de tallooze werkkrachten, van allerhanden aard en
geen enkele uitgezonderd, voor dit ééne doel beschikbaar: de
overw­eldiging van den vijand.
Q Men beoordeele het land niet naar de vaak hysterische uitlat-
fï E ingen van zekere nieuwsbladen. Indien wij ons kalm rekenschap
l wenschen te geven van wat Engeland uitricht, is er geen beter
middel dan om in onze eigen onmiddelijke omgeving rond te
zien~en, hoe ruimer de sfeer onzer waarneming is en hoe grooter
.­-, f j de gemeenschap waarin wij leven, des te grooter het resultaat-
en aan den stand van zaken van een maand of wat geleden die
van heden te toetsen. Het lijkt wel of iedereen meer en meer
door zekere geheimzinnige kracht in de richting van krijgsdienst
iä (in den wijdsten zin) wordt getrokken-een dienst, die zich
tegelijkertijd voor den eindelijken vrede beijvert. Jonge meis-
jes vereenigen zich tot groepen om veld-arbeid te verrichten.
Q Jonge vrouwen van goeden huize leeren, hoe gewonden te ver-
X plegen, hoe koeien te melken of hoe zich voldoende te bekwamen
f om kantoorklerken, die " teekenden," te vervangen. Knapen in
H Eton-jackets maken werktuigen voor de amrnunitie-makers.
Professoren en lectoren gaan granaten na inplaats van opstellen.
g Vaderlandslievende eerzucht werpt zich op boekhouden voor een
l L