HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 29

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

l
27
3
E en hebben niet het minste tastbaar of direkt voordeel van den
C1 oorlog te wachten; zij zijn theoretisch in doorslag voorstanders
van vrede, hoewel, als het tot klappen komt, " t1p­top " vechters.
ld Wlan bijzondere antipathie jegens Duitschers of Duitschland viel
pf_ bij de werkmansbevolking hier te lande, althans vóór het uit-
je breken van dezen oorlog, heelemaal niets te bespeuren, Som-
f1_ mige kooplieden van beteekenis zijn op de Puitschers misschien
St b afgunstig geweest, ook hebben een aantal ijverige schrijvers in
lt de pers over hennde alarmtrom geroerd. Bij den Engelschen
_ werkman echter hiervan geen spoor. Hij benijdde de Duitschers
TE; niet en al evenmin vreesde hij hen'; bij het uitbreken van den
H oorlog moest men hem omstandig uitleggen, wat men tegen hen
H had. Het is de mjaml zelf die hem de oogen wij der heeft geopend.
H De Britsche werkman weet nu, uit het gebeurde in België, welk
d lot aan een door Euitschers overstroomd land beschoren is. .HlJ
H heeft photo’s gezien van het verwoeste Leuven, heeft authentieke
t rapporten gel­ezen van wandaden aan de civiele bevolking van
H dat rampspoedig land begaan en in den stroom van Belgische
vluchtelingen, van dak en middelen van bestaan beroofd, die
5 over onze steden en dorpen werden verdeeld, kan niet eigen
S oogen zien, van welke middelen de Duitschers zich in hun oorlog
j bedienen. Soldaten van het front terug, gewond of met verlof,
" verspreiden en versterken de pijnlijke impressie. Engeland heeft
j kennis genomen van het feit, dat honderden harer wakkerste
zonen eerst verlamd en daarna tot een langzamen, uiterst smarte-
1 lijken dood veroordeeld werden door middel van een verpestend
5 en verstikkend gas, aangewend, om met Sir John French te
, ` spreken, " met cynische en barbaarsche miskenning van de alom
j ­erkende beschaafde oorlogsgebruiken en in flagranten strijd met
. de Haagsche Conventie/’ Engeland heeft voorts uit het geval
. der Lusitania geleerd, dat een Duitsche duikboot in staat is, een
­ schip vol passagiers te torpedeeren en dat zulkeen daad van
veelvoudigen moord door de Duitsche Admiraliteit gelast, door
de Duitsche Foreign Office goedgepraat en door de Duitsche
pers toegejuicht wordt. Als een natie maken wij ons niet gauw
kwaad, maar onze verontwaardiging is thans snel stijgend. De
werkmans­klassen van Groot­Brittanje zijn tot het besef gekomen,
waar het om gaat en waarlijk, men moet ons land al bitter
weinig kennen om te meenen, dat er van het teekenen van den
vrede sprake zal kunnen zijn, zoolang één enkel Duitsch soldaat
zich op Belgisch of Fransch gebied ophoudt en de wereld toebrult,
dat het onrecht heeft gezegevierd!
Ons vaderland is zich diep bewust van de enorme offers door
zijn wakkere Bondgenooten blijmoedig gedragen in den strijd
voor de vrijheid van Europa. Wij vergeten geenzins, hoe Frank-
rijk, schoon haar bevolking minder talrijk is dan die van Groot-
Brittanje, anderhalf millioen man meer in het veld heeft en
dat, zwaar als onze eigen verliezen zijn geweest, zij toch veel
minder zwaar zijn dan die door onzen Bondgenoot geleden.
Maar terwijl wij niet uit het oog verliezen, dat wij ruime reserves
hebben, voor den krijgsdienst beschikbaar, ontveinzen wij ons
evenmin, dat groote legers niet in een vloek en een zucht kunnen
worden uitgerust en geoefend en dat, waar een onzer plichten