HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 28

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

t ·a ’ .
rt .
tt 26

E § 35 der trade­unions, voornamelijk betrokken in het machine- en
I scheepsbouwvak, van hun gevoelen blij ken, dat zoolang de oorlog
l duurde geschillen behoorden te worden vereifend door een stelsel
van arbitrage en zonder dat het werk gestaakt werd."
«; De houding van de arbeidersklasse is over het geheel uitnemend
geweest. Duizenden werklieden, van wie wij hier, als een tref-
fend voorbeeld, alleen de mijnwerkers noemen, gaven hooge
gi loonen prijs voor de veel lager bezoldiging van gemeen sol-
daat in het leger. Duizenden ammunitiemakers zijn, te Belfast
en Sheffield bijvoorbeeld, met bewonderenswaardige wilskracht
en volharding en onder uiterst hevige en voortdurende pressie,
sinds het begin van den oorlog in touw geweest. Bijna alle
leiders der arbeidersbeweging hier te landen hebben, van den
gi begin af aan, op de noodzakelijkheid gewezen om individueele en
i partij-belangen aan de zaak der natie ondergeschikt te maken
en aan het beroep op het brengen van offers voor die zaak werd
{9* · door millioenen gevolg gegeven. Zij hebben, om de woorden
van een hunner eigen leidslieden te bezigen, niet alleen in het
leven geroepen "een leger, zonder precedent ten aanzien van
gi { getalsterkte, bezieling en gevechtswaarde in een vreemd land,
maar zonder aarzelen gaven zij gehoor aan de roepstem, die van
jj Q hen vroeg, vele regelen en voorzieningen hunner trade-unions
E prijs te geven. die het hun jaren had gekost, op te bouwen. Zij
deden zulks omdat zij gevoelden, zooals ik voor mijzelf het voel,
Z dat geene opoffering, waarvan de overwinning in dezen wereld-
', oorlog aghangt, te groot kan zijn/’(l)
‘ lVij betwijfelen niet of deze woorden, door een Parlementslid
der Labour-partij tot een groote meeting van railway­workers ­
gericht, geven, in weerwil van ontmoedigende symptomen, die
Zuid­VVales, de Clyde en andere streken opleverden, het vaste
,j en wel bezonken gevoelen van de arbeidersbevolking van het
g Vereenigd Koninkrijk weer: dat inderdaad geen offer te groot
1 is om de zege te verzekeren. i
Stemmen die zich mogen doen hooren om een vrede tot elken
prijs te bepleiten zijn zeldzaam en van geen beteekenis en indien
er al in het wijde veld der industrie plekken zijn, waar zich
onrust openbaart, staat zij in nauw verband met de hooge winsten
t die de oorlog den werkgever in den schoot werpt en die geleidelijk
£; I zullen verdwijnen voor het bestaand plan om op het bovenmatig
; proüjt. dat de industrieel in zekere gevallen van de dringende
Yg behoeften van den Staat trekt, een bijzondere heffing toe te
. passen. In dit licht beschouwd, kan het moeilijk als een klad
op de va.derland·sliefde van den werkman worden beschouwd,
indien hij zich, hoezeer bereid voor het vaderland zijn beste
X beentje vóór te zetten, niet op gelijke wijze moreel verplicht
acht, de winsten van zijn werkgever te doen zwellen.
De houding van den werkenden stand van het Vereenigd
t Koninkrijk tegenover den oorlog ingenomen wordt niet gaande-
J? weg zwakker maar neemt integendeel gestaag in beslistheid toe.
De werklieden hier te lande koesteren geen plannen van agressie
- jegens Duitsohland. Zij waren heelemaal niet oorlogzuchtig
_ C) Rede door Mr. J. H. Thomas, M.P., tot de spoorweg-werklieden, te lrvel-
lingborough gehouden. (Verslag van de Daily News van 12 Juli 1915,)
s
{B3