HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 27

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

25
te Duitsche dnikbooten uitgehongerd en zoodoende tot onderwerping
jeu 1- gebracht staat te worden. Onze import­handel gaat ongestoord
;" J zijn gang en wij gaan voort, het grootste deel van den wereld-
gn _ handel te vervoeren en, indien al de voorhanden laadgelegenheid
01- ­ beneden de vraag blijft, is dit eer te wijten aan de over-
Or J volheid onzer havens dan aan eenige vrees voor submarines.
de i Op grond hiervan mogen wij vertrouwen, voorzoover de toevoer
dè ° van levensbenoodigdheden betreft, den oorlog onbepaald te kun-
m 7 nen voortzetten. Onze vijand, het is waar, heeft zijn hoop
Lg- . gebouwd op zijn nieuw type onderzeeër, maar het feit, dat een
g stuk of wat snelvarende kruisers in het begin van den oorlog
I-, , geen noemenswaardig effect op onzen onverzeeschen handel uitoe-
56 Q fenden, geeft ons aanleiding te betwijfelen., of een stuk of wat
3, · snelvarende submarines het er beter zullen afbrengen, nu onze
1, macht ter zee in het algemeen en onze ervaring in het optreden
,1. , tegen aanvallen van die zijde in het bijzonder sedert grootelijks
,9 zijn toegenomen.
, ; Niet minder ijdel zullen de berekeningen blijken te zijn, waar-
., 1 mee men zich vleit, op grond van de beweerde zelfzucht van de
6 arbeiderswereld in deze eilanden. Dat er onder de werklieden
.1 s van Groot-Brittanje evengoed egoisten voorkomen als onder hare
e werkgevers wordt niet betwist, maar het gestelde kan met gelijk
- recht worden toegepast op elke klasse in elk land. de heele wereld
1 door. De arbeidersquaestie, van een breed standpunt beschouwd,
1 ' vertoont in Groot-Brittanje zelfs een aantal` punten, die tot be-
‘ moediging stemmen. De handwerkers­klasse in Groot-Brittanje.
F die tot het zwellen van onze gelederen op schitterende wijze heeft
meegewerkt-van de mijnwe-rkers alleen namen bijna 250.000
1 man dien-st-heeft van den beginne af op een veel ruimer schaal
dan men soms denkt, de leer gehuldigd, dat het dienen van het
_, vaderland boven dat van het eigen voordeel moet gaan. " Bij
‘ het uitbreken van den oorlog/’ aldus Mr. Henderson. " had het
, aantal aan den gang zijnde en aan de Board of Trade bekende
werkstakingen het cijfer 100 bereikt. Binnen een zeer kort
tijdsverloop na de oorlogsverklaring werd de overgroote meerder-
heid dezer geschillen bijgelegd. Bij het einde van Augustus
was het aantal niet-bijgelegde 20, terwijl hierbij niet meer dan
9,000 werklieden betrokken waren. De geest, die tot deze11
T uitslag leidde, aangevuurd door de unanieme beslissing van de
` drie nationale comité’s, die de politiek der trade­unionisten en
arbeiderspartij hiertelande beheerschen, deed zich tot het begin
,_ van Januari krachtig gelden en bracht het aantal niet­bijgelegde
W geschillen tot 10 terug. In Februari echter begon zich onrust te
openbaren, grootendeels het gevolg van de belangrijke stijging
in de prijzen der voedingsmiddelen en ontstonden 47 nieuwe
oneenigheden. die staking insloten. Gedurende Maart braken
74 nieuwe geschillen uit, gedurende April 14 en gedurende Mei
G3. Het werd een gebiedende eisch zich tegen verdere vermeer-
. dering van dit aantal met alle denkbare middelen te beveiligen.
De Regeering trachtte zich allereerst te vergewissen van de
zienswijze van de vertegenwoordigers van de voornaamste trade-
unions en in een conferentie ter Treasury (Departement van
Financiën), op 17, 18 en 19 Maart, deden de afgevaardigden van

3