HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

I l
,.1 E 1
? · `
te è s
jïyjê L 24
Trade­Unions de wensch koesterden, den oorlog onmogelijk te
jl; maken door onze handen te verlammen, zulks den vijand reden "
1 tot voldaanheid zou g1even. Maar geen van deze " wanneers" I
Jl heeft kans op verwezenlijking. Wij hebben thans vijf maanden
1 van deze zoogenaamde blockade doorstaan. Onze invoeren voor `,
de maand Juni 1915 namen, vergeleken met de cijfers voor g
dezelfde maand in 1914 met 286 % toe; onze invoeren voor de J
laatste vijf maanden, vergeleken met de correspondeerende _
1¥‘ periode verleden jaar, wijzen eveneens een rijzing en wel van 1
1:; l7‘8 % aan. Legers marcheeren " op hun maag " en de maag
van den Britschen soldaat staat op vleesch­voeding. Wij
behoeven er ons daarom niet over te verbazen, wanneer wij ver- i
lj; I . nemen dat er sinds verleden jaar een belangrijke toename in onze ij
· totale invoeren aan vleesch te constateeren valt, een toename,
j die zich voor de laatste vijf maanden (Februari, Maart, April,
i Mei en Juni) samen op £9.794.000 of 36'2 % laat stellen en voor *
.{ de maand Juni alleen op .£2.500.000 of 50 %. Toch zijn deze
1 cijfers, die boekdeelen spreken, voor het gemak waarmee wij, i
7 Duitschen duikbooten ten spijt, met onze invoeren voortgaan, 1
j nog niet eens zóó sprekend als de gegevens, voor de importatie
van graan en meel gedurende de afgeloopen vijf maanden
beschikbaar. De waarde aan ingevoerde cerealen is in deze
periode van .£26.753.000 tot .£45.887.000 geklommen, eene ver-
1 meerdering van 715 %. In de weelde-artike·len voor den kleinen _
· man valt evenmin op vermindering te wijzen. Integendeel, in
V deze rubriek stapelproducten blijkt het Vereenigd Koninkrijk
, voor de eerste helft van 1915 een hoeveelheid thee van 163.860760
I ponden te hebben ingevoerd, terwijl dit cijfer voor hetzelfde
§§ tijdvak verleden jaar 123.230.277 ponden en voor 1913 niet me­er
1 dan 117.460581 ponden bedroeg.(1)
Dat wij sinds verleden najaar een belangrijk tekort aan tonnen- ‘·
i maat hadden wordt geen oogenblik ontkend. De Duitsche en
1 Oostenrijksche koopvaardijvloot die ongeveer één-zevende van Q
¥] de tonnenmaat der wereld vertegenwoordigt, was niet voorhanden,
terwijl het requireeren van schepen door onze Admiraliteit~-
§ die alleen omstreeks één-zesde van het totaal aantal stoombooten
van Engelsche nationaliteit inhuurde-en door andere Goeverne­
ç menten het gewone vracht-aanbod uitteraard aanmerkelijk deed
5 , terugloopen en tot het rijzen der vrachten leiden moest. Toch .
Q 1 i schijnt de toestand, hetzij ten aanzien van de vrachtprijzen, hetzij
ë van de verkrijgbare sclieej>sg·eleg·enlieicl, niet noemenswaard te
31 worden gedrukt. Inderdaad blijkt uit raadpleging van een ‘
` aantal vast voorkomende vrachttarieven van 1 Maart tot 30 Juni
j j. l.~te weten die voor graan van de Ira Plata naar het Vereenigd
1 Koninkrijk verscheept en die voor kolenaanvoer uit het Vereenigd
p j Koninkrijk naar de Middellandsche Zee--dat er over het geheel
i eer een neiging voor daling dan voor rijzing te constateeren viel
Q en dat, in beide gevallen, vracliten bij het einde van Juni 25 %
Q lager stonden dan in het begin van Maart.
,_ Tot nog toe zijn er derhalve geen teekenen te bekennen,
[ waaruit mag worden afgeleid. dat Groot-Brittanje door de
' (') Zie bijlage B.
l t
. ’ _____r_c J
4- ,,_., . M. ·. .e·» -·~--~~ te vv