HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 25

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

23
St. De j Het voor de zwakkere, hetzij te land., hetzij op zee, voornaamste
,,1 naar doel 1n dit moorddadig volkerenconfiict is om de tegenpartrj te
Zhedgli r · brengen tot verspilling van krachten, net zoolang tot de eigen
mn heg zwakheid voor een·overw1cht 1n slagvaardigheid heeftvplaats
Stand- gemaakt. De positieenu van de Geallieerde wapenen visea-vis
Edèeltê p de Duitsche is, dat zij ten oorlog hadden te gaan, terwijl zij
mvämw 11umer1ek belangrijk 1n de mrnderheid waren,. Noch Rusland
*“ noch Groot-Brittan e ware11 1n staat daclelz ïc een voldoend
oel de . ·. J # J . .
ij]; Qu gewicht in den schaal te werpen om tegen de numerieke minder-
lêêlde . heid van Frankrijk op te wegen. IBBICTEPI hulpbronnen. voor
Parijg K de toekomst waren groot, die voor onjnzddeltyïce mobilisatie lieten,
Wende 1 gegeven de zware taak, waarvoor zij zich zagen gesteld,.betrek­
molen _ kelijk veel te wenschen over. Groot­Br1ttanje moest zich van
ifêïèu alles voorzien, 1n de eerste plaats van manschappen. Rusland,
mlwit hoezeer over · overvloedig levend materiaal besc·h1kkend,n had
Stad geen ammunitiengenoeg. Het probleem aan de Geallieerden
Stom; P ter oplossing voorgelegd was?-hoe dehlegers van den vijand
ïêzaoï 111 bedwang te houden tot tijd en wijle de enorme krachten
dig van Groot­Br1ttanje en van Rusland 1n het veld konden worden
grlow gebracht. Het kwam er mindernop aan, waar het tot een
¤ .¢ treffen kwam, zoolang 1naar de vijandelijke strijdkrachten op
;1_§€Iä _ zijn minst even zware verliezen leden als de Bondgenooten, voor
adem wie het er bovenal op aan kwamen nog steeds op aan komt, om
Val; den voor lllllllllê volle krachtsontwikkeling noodrgen tijd te winnen
mh- . tegenover een vijand, die zijn màxlmum strijdvermogen heeft
rijft l)€I'€1lïl3 en daarin van nu af'ge·stad1g­ zal moeten afnemen, zoo
in strikten z1n als 1n verhouding tot zijn tegenstanders.
Eläll Deze algemeene overwegingen zullen debijzondere waarde van
gens _ .de Britsche bijdrage aan de zaak der Geallieerden doen uitkomen.
om J Onze deelname aan den strijdlheeft aan onze Bondgenooten de
MVG ‘ ]1l1(l(l€l€Il­V€r’Z€l§€1`d, en om tijd te winnen, en om van de ver-
hêt 11 kregen tijdwinst partij te trekken. Moge onze landmacht al niet
[aal 2 op zichzelve sterk genoeg zrjn geweest om de indringers uit Belgie
Op te werpen, zij heeft krachtig meegewerkt aan de verdediging van
Frankrijk, in ee11 linie waarachter nieuwe legers uitgerust en
' groote voorraden ammunitie opgelegd worden. Schoon zij voort-
len durend te strijden heeft gehad tegen overinachtige aanvallers. is
g“af het haar gelukt, geduchte verliezen toe te brengen aan een vijand,
ïhe wiens vecht-hoedanigheden zij voortgaat als goed te beschouwen,
Tdt maar als in geen geval beter dan di­e, waarover zij zelve beschikt.
ar ‘ En ondertusschen houdt, achter het schild door de Britsche Vloot
1ie opgehouden, de toevoer van ammunitie en van alle andere
er benoodigdheden naar de gewapende legerplaatsen der VV­estelijk<»
en _ Bondgenooten onafgebroken aan.
TS- Misschien zal men opmerken dat wij bij het aan onze zaak
ED dienstbaar maken van Tijd, twee factoren uit het oog verliezen,
T- j die elk op zijn beurt openlijk zijn aangeduid als wel geschikt
`Cl om Groot­Brittanje’s vastbeslotenheid om de11 oorlog tot het einde
lê toe door te zetten te verzwakken, zoo niet haar finaal den ne-k te
H breken. Wij doelen op de submarine-blockade en op de Trade-
·­ Unions.
tl - Wij spreken niet tegen dat, wanneer de Duitsche duikbooten in
­ staat waren, het land uit te hongeren, en evenzeer wzmneez de