HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 24

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

tl
22
er-tg
§` om het lijf heeft of hebben kan. Deze opvatting in onjuist. De `
beteekenis van een legermacht behoort te worden afgemeten naar , ·
t jj hare strategische waarde en naar het gewicht der moeilijkheden, ‘
il die de haar opgelegde taak met zich brengt, niet naar het
aantal mijlen dat hare linie lang is; eenmaal van dit stand-
§ punt bezien, moet de beteekenis van het Britsch gedeelte F
der strijdkrachten in Vlaanderen als van bijzond­eren omvang
worden erkend. Men verlieze niet uit het oog, welk doel de
_`;’ Duitschers zich in den veldtocht in het_Westen aanvankelijk en j
,· in het bijzonder vóór oogen stelden en hoe weinig het scheelde, i
of het werd bereikt. De Duitschers streefden er naar op Parijs j
aan te trekken, werden hierin beschaamd door de schitterende ‘
gy 2 strategie en ontembaren moed hunner tegenstanders en zagen E
zich gedwongen, hunne plannen te wijzigen. Na eenig weifelen
en hinken op twee gedachten besloten zij Calais tot hun doelwit ,
_ te maken, op zichzelf een oude en weinig beteek­enende stad, F
l maar voor de Duitsche verbeelding vol van beloften van victorie
jg.? _ over Groot-Brittanje en huns inziens de sleutel voor het gezag
tf over de z­ee­engte. Nu is er zeker niemand in Engeland, die
gelooft, dat het nemen van Calais door de Duitschers den Oorlog _;
J zou kunnen beslissen of de Geallieërden van hun besluit, om
i den strijd ten einde toe voort te zetten, ook maar een haar­breed `
. afbrengen. Het is echter zaak met het feit rekening te houden,
gi dat de Duitschers de verovering van deze Fransche havenstad van .
d­en derden rang als een object van de hoogste politieke en mili-
l laire beteekenis aannierken, dat de Duitsche pers Calais beschrijft
iig ‘ als een punt, meest geschikt voor een invasie van Engeland ‘
en dat het de algemeen heerschende overtuiging onzer vijanden `
ly is, dat een betrekkelijk klein Duitsch leger, als het maar eens g
voet op Engelschen bodem heeft gezet, voldoende zal blijken om Y
. met hare bewoners korte metten te maken. Calais is derhalve jj
T het grootste naaste doel van de Duitsche militaire ambitie in het .
Westelijlï theater van den Corlog en niet eens en niet tweemaal
heeft de Duitsche stalen stormram zich met de felste woede op
de macht, die aan dat streven een " halt !" toeriep, geworpen.
De kern dezer macht is het Britsche Leger. Het zou bezijden
§ de waarheid zijn te zeggen, dat het van grooter moed blijk gaf
dan aan den dag gelegd, hetzij door zijn Fransche en Belgische li
j vrienden, hetzij door zijn Duitsche vijanden-daaraan wordt
geen oogenblik gedacht-maar dit neemt niet weg, dat door haar
g de taak werd aanvaard om een bijzonder gevaarlijk deel der linie
l tegen den herhaalden stormloop van een veel sterkeren aanvaller
te verdedigen en dat het deze taak met een hardnekkigheid en -
doodsverachting heeft volvoerd, waaraan onder de groote krijgs-
L ; bedrijven in dezen oorlog een waardige plaats behoort te worden
E toegekend. Om eenigzins een denkbeeld te geven van de ver- .
i woedheid van de worsteling, die langs dit gedeelte der linie werd
volstreden, worde hier aangestipt, dat het totaal der aan beide
zijden buiten gevecht gestelden niet veel minder kan bedragen
dan 700.000 man, terwijl in den eierclaagschen strijd in Maart j.l.
1 bij Neuve Chapelle alleen, de Engelsche artillerie bijna evenveel ·
‘t ammunitie verschoot als in al de drie jaren van den Boeren-oorlog. j
nl . .