HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 23

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

l
._ 21
{11 , zijn, Kent of Suffolk te verwoesten, Canterbury Cathedral in
Ik brand te steken dan wel neringdoenden en dorpsgeestelijken
I`, bij troepjes af te tellen en te fusileeren-en een natie van be-
$6 T krompen egoisten zou, met deze maatstaf van eigen veiligheid
J1 T gewapend, het hoofd onbezorgd op de peluw hebben kunnen vleien.
T6 Het meest opvallende van de zaak, voor allen die aan de kracht en
l. het streven van het Britsche Rijk recht wenschen te doen
lt wedervaren, is dat het Vereenigd Koninkrijk en zijne Overzeesche
H Gewesten zich hebben gedragen, alsof het land door vijanden
overstroomd was, terwijl hiervoor geen gevaar bestond. Men
€ heeft nu en dan de leer hooren verkondigen, dat het stelsel van
t- vrijwilligers een failure is gebleken. Maar welk land-vragen
H wij­heeft ooit, in een paar maanden tijds van zijn totaal aan
'C weerbare mannelijke bevolking meer dan GO "?Q, voor buiten-
H landschen dienst de wapenen zien opvatten?(‘) En hiermee is
· ons laatste woord geenzins gesproken, want de toevloed van re-
ïë kruten houdt aldoor aan en geeft van bijzondere opgewekthe_id
, en toename blijk, telkens wanneer Duitsche aanmatiging zich
? botviert of de behoeften van het Rijk treffend aan ’t licht komen.
I; De geest die de nieuwe legers bezielt, die zich dus snel, onder
t` de beschutting van onze Vloot en van de helden, die te Iperen en
t La Bassée den vijand in toom en de verdedigingslinie intact
E hielden, is niet minder merkwaardig dan hun getalsterkte. Een
i van de schitterendste wapenfeiten in den oorlog was het verde-
' digen van de stelling benoorden Iperen (22-26 April) door de
Canadeezen, die hun linker flank plotseling ontbloot zagen door
de vlucht der Zouaven, onder de omstandigheden reeds door ons
uiteengezet. Een ander, niet minder schitterend bedrijf was
_ " de landing der Lancashires " in de Dardanellen, onder een
kogelregen uit geweren, machinegeschut en zware artillerie en
door alle hindernissen, voetangels en ijzerdraadversperring, die
moderne oorlogskunst er aan in den weg legde. Elk dezer feiten
werd bedreven door een groep vrijwilligers, die uit vaderlands-
A liefde dienstnamen, kortelings aangeworven en desondanks, onder
de meest ongunstige en vaak wanhopige conditiën, hoedanigheden
van moed, beleid en volharding ten toon spreidend, zooals nimmer
tevoren, zelfs niet door de meest geharde veteranen van een '
beroepsleger, werden overtroffen. Van deze versche lichtingen
heeft zich tot dusver slechts een beperkt aantal met den vijand
­ gemeten, maar er bestaat geen reden te betwijfelen, dat de hooge
gevechtswaarde door dat deel bereids getoond, evenzeer zal schit-
teren in de bataljons, tot dusver nog niet naar het geveclitsterrein
verscheept. `
Wij zijn thans genaderd tot de derde groote functie, van welke
het Britsche Leger in Vlaanderen zich tot dusver met goeden
uitslag kweet. Er bestaat een neiging te gelooven dat, om reden
dit leger thans niet meer dan ongeveer vijftig mijlen front verde-
digt, zijn aandeel in den strijd voor de gemeene zaak niet veel
C) Deze berekening waarbij van de onderstelling wordt uitgegaan, dat min-
stens vier millioen mannen van " militairen leeftijd" of physiek ongeschikt
bleken of voor technischen arbeid in’s lands werkplaatsen gereserveerd moesten
worden.
LS