HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 22

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

nl
tl
20 .
tss
Vl
2 Duitsche gelederen te regenen. De Britsche Admiraliteit, van .
t het Duitsche plan verwittigd, had drie schepen, oorspronkelijk
gebouwd voor de ondiepe wateren van de Amazone­rivier,
gezonden om de opmarsch van den vijand te verontrusten en zóó °
W doeltreffend kweten de scheepskanonnen van Admiraal Hood zich T
van deze taak, dat Nieuwpoort behouden werd en de lagere
t ·§ landen van het Yser Kanaal doelmatig konden worden afgedamd.
=‘ ln de geschiedenis van de verdediging van den toegang tot
Calais speelt het onder water zetten van het Yser-gebied een
beduidende rol.
Het tweede resultaat door de Britsche strijdkrachten gedurende
deze maanden verkregen was het winnen van tijd om Groot-
Brittanje in staat te stellen, nieuwe legers voor het voeren van
§ den oorlog aan te werven en uit te rusten. Voor ons land was het
” winnen van tijd vijfzesden van de eind-overwinning. Voor een
` oorlog op reusachtigen schaal waren wi_j heelemaal niet klaar.
_ `Vij hadden noch de manschappen, noch de kanonnen, noch de
t ammunitie, noch het raamwerk van een industrieele organisatie,
berekend voor zulk een Titanenstrijd. hadden ons op onze
zeer beperkte geregelde strijdkrachten, op een divisie of wat uit
` Indie en op onze territoriale regimenten, die alleen maar voor
verdediging van het eigen land waren aangeworven, te verlaten
om zoo goed en zoo kwaad als het ging de linie te houden, totdat
t ter hunner aanvulling nieuwe legers zouden zijn gelicht, gekleed
. en afgericht. De geheele campagne in Vlaanderen heeft der-
,‘-‘ * halve, van het Engelsch standpunt. het karakter gedragen van
een groote actie om den vijand op te houden, een actie, in de
eerste phase met ongelootlijken moed en ondanks enorme tegen-
tf` heden volstreden door een zeer onbeduidend maar voortreäelijk
getraind leger dat zich echter gaandeweg, door opvolgende °
j, versterkingen. zag uitgebreid, totdat het thans tot een omvang is
ti Q gezwollen, die een overgaan tot het ottensief niet langer uitsluit.
_r De snelheid en degelijkheid waarmee deze nieuwe legers in het
aanzijn werden geroepen vult een der eervolste bladen van onze ‘
vaderlandsche historie. \Yanneer een land door den vijand is
overstroomd. wanneer zijn woonsteden verbrand, zijn vrouwen
aangerand, zijn goed en have gestolen, zijn onschuldige civiele
, bewoners door ongelikte benden tot vertwijfeling gebracht worden
i --dan is er geen bijzonder middel van noode om aan de bevolking
jt de verschrikkingen van den oorlog in alle scherpte bij te brengen. __
[ V De strijdbare mannen van een bezet land vechten onder den
tg ‘ e hevigen, nimmer atlatenden drang van een verbitterde
vastbeslotenheid om den geheiligden grond van de aanmatigende
jv . tegenwoordigheid van den barbaar te zuiveren. Ieder man kent
t in zoo’n geval zijn plicht, bij instinkt. Vtiat van hem verwacht
wordt staat hem klaar en tastbaar vóór oogen. In Engeland’s
t .. geval en dat harer koloniën ontbrak echter zulkeen heldere en
U onmiskenbare aansporing, zulk een beroep op de ziel en het
,~ li geweten van den gewonen man. Het gansche gebied van het
jg i Britsche Rijk, met de belangrijke uitzondering van de Zuid-
- § Afrikaansche Unie, was, dank zij de suprematie van de Britsche
t Vloot, immuun tegen invasie. Geen sterveling in Engeland,
` fl die een oogenblik vreesde, dat de Duitschers bij machte zouden
'
T
li