HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

A
é .
tl 19 '
een groep (platoon) van het l° Bataljon Queens nabij Bixscho­
F ten een door de Duitschers bezette herberg en nam de 80 verde-
~ digers, bijna tweemaal talrijker dan zijzelf waren, gevangen.
Q Op 26 October bevonden zich twee minderen van het 2° Bataljon
­ Coldstream Guards op patrouille, toen zij, zich in een poging
` om in de aanvullings-lijn van den vijand door te dringen, binnen
de vijandelijke voorposten-linie gewaagd hebbende, plotseling een
I Duitsche patrouille van zes man ontmoetten. Zij vielen deze
patrouille zonder aarzelen aan, doodden er drie en wondden er een
van en kwamen met de vier geweren der aldus buiten gevecht
gestelden in hun eigen linie terug, om er een nauwkeurig rapport
van hunne bevindingen in te leveren. Op 22 October hield een
groep (platoon) van het 2° Bataljon van het VVorcester Regiment
een heelen dag lang 400 a 500 Duitschers op, die vergeefs
trachtten, zich vóór hun loopgraaf in gesloten gelederen te for-
_ ineeren. Op 17 October werd aan het 1° Bataljon van het
Lincolnshire Regiment gelast, het dorp Herlies aan te tasten.
Dit dorp ligt aan den voet van een lange en zachtglooiende hel-
ling, volkomen open en destijds zonder te veld staand gewas. Het
bataljon zag zich genoodzaakt over dit terrein te avanceeren,
.. blootgesteld aan het moordend vuur van Duitsche infanterie,
in door ijzerdraad versperde loopgraven opgesteld, een vijand,
­ _ die ten overvloede werd ondersteund door machine-geweren en
een veld­batterij. Het bataljon had 1,450 yards te doorloopen
vóór het het dorp bereikte. Men avanceerde in tirailleurs­linie,
bij sprongen, van tijd tot tijd. Op een afstand van duizend
yards gekomen, begon men het vuur, waarvan men het mikpunt
was, te beantwoorden en wist, altijd bij sprongen, 500 yards
naderbij te komen. Hier werd het bevel ontvangen, dat het
, dorp vóór het vallen van den nacht moest genomen zijn.
> De order "voorwaartsl" weerklonk en als één man rees het
1, bataljon van den grond en stormde. Toen de Lincolnshires nog
maar een paar honderd yards van hen afwaren, begonnen de
Duitschers te weifelen en velen verlieten de loopgraven; weinige
minuten later had het bataljon deze bereikt om ze met de bajonet
te vermeesteren, den vijand vóór zich uitjagend, het dorp door.
Q Het bataljon werd gedurende den aanval bijgestaan door eigen
artillerie, maar was in de flank blootgesteld aan het vuur der
fj Duitsche stukken.
4 Drie bepaalde oogmerken werden gedurende de herfst en winter
van het eerste jaar van den oorlog door de vereenigde actie van de
Britsche Vloot en het Britsche Leger bereikt. Het eerste was het
beschermen van de verstrooide en gedunde overblijfselen van het
Belgische Leger tegen een overstelpende Duitsche macht, tot tijd
en wijle de uit de oevers getreden Yser een sterke stelling voor
verdediging bood, waarachter het leger kon worden aangevuld
en gereorganiseerd. De wijze waarop deze tijdige bijstand werd
verleend is een van de eigenaardigste gebeurtenissen in den
oorlog. Een Duitsch Leger, juist vrijgekomen na den val van
Antwerpen, rukte langs de kust op Nieuwpoort aan, destijds door
een Belgische afdeeling verdedigd, die in elk militair opzicht, op
den moed die haar bezielde na, voor den vijand onderdeed. Plot-
selingbegonnen van den zeekant granaat op granaat op de
3.