HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 20

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

afl
te >
tl . {

[8 fi
vt i
l dertien bataljons onder zijn bevelen. Toch, zooals Sir Henry f
r S Rawlinson in zijn dag­order aan de Zevende Divisie getuigt­­
`stonden de mannen pal en verdedigden zij Iperen op z“ulkeen l
wijze, dat een Duitsche officier hunne houding later beschreef
als een schitterend wapenfeit, bekennende, dat zij (de _;
Duitschers) in den waan hadden verkeerd, dat zij hier vier .
1'ïngelxc/ze Legercorpsevr tegenover zich hadden.’ "
" ln den eersten strijd om lperen sloeg het Britsche Leger, _
;. l5t).t)t)(» man sterk, drie weken lang alle aanvallen af van een ·
vijandelijke legerniacht van een half millioen, ondersteund door
een overmachtigo artillerie. Maar de tweede, hoezeer opper-
vlakkig beschouwd van een minder sensationeel karakter dan
j de eerste, omdat de wanverhouding in aantal tusschen de
strijdende partijen inmiddels grootelijks was geslonken, levert
een niet minder treifend bewijs van de hoedanigheid onzer
troepen op. Het was een strijd die van 22 April tot 13 Mei
aanhield en een aanvang nam, toen een Fransche divisie `
op onze linker flank plotseling en volkomen werd verslagen en
aldus een gaping in de geveehtslinie ontstond zóó wijd, dat,
ware de vijand er dadelijk met de noodige kracht doorheen geleid,
dc doortocht naar Calais zonder bezwaar had kunnen zijn ge- (
forceerd. Hoe dat gat geslagen en weer gestopt werd, ziedaar het i
relaas van deze wanhopige tweede worsteling bij Iperen. De _
ltransche Koloniale divisie, die op 22 April plotseling hare loop-
, graven verliet en hare 50 stukken in handen van den vijand
jj moest laten, was een afdeeling uitstekende soldaten, welopge­
[gg wassen tegen alle normale gevaren van den oorlog, maar wier
onverwacht en zwaar échec moest worden toegeschreven aan het
gebruik van een wapen, dat buiten de sfeer viel der geoorloofde
strijdmiddelen en hiertoe heelemaal niet mag worden gerekend.
Het stikgas der Duitsehers verraste de Zouaven volkomen en deed
hen in verwarring wijken en bracht vele dagen lang-totdat men Q
er afdoende maatregelen tegen nemen kon-zware verliezen toe
aan de Britsche en Canadeesche troepen, die zich op het onver­
ii wachtst vóór de taak gesteld zagen, een nieuwe, onversterkte
j stelling onder de ongunstigste omstandigheden vast te houden en ï§
met zoo goed als geen artillerie­dekking een overstelpend vuur
jj van den vijand te weerstaan. In dezen kritieken en van de ze-
nuwen het bovenmenschelijke vergenden strijd zag het Engelsch
Q Leger kans zich te handhaven en het nieuwe Duitsche " technisch if?
wapen"-dat nimmer opnieuw met dezelfde vooruitzichten op
succes zal kunnen worden aangewend I-werd door onze troepen
te schande gemaakt door persoonlijken moed alleen.
[ W'at deze moed is en hoe de Engelsche infanterist er toe komt,
zichzelven als meer dan tegen zijn wederpartij opgewassen te
beschouwen, moge blijken uit een paar staaltjes, genomen uit een
haast eindelooze reeks van sprekende daden van dapperheid.
Te Verneuil viel Private George VVilson van de Highland Light
V Infantry, met een ander man, een Duitsch machine­geweer aan.
" Zijn makker werd gedood, maar dit bracht hem geen oogenblik
ï tot staan; hij schoot den bevelvoerenden officier neer en slaagde
er in, door de overige zes Duitschers, die het bedieningspersoneel
vormden, op gelijke wijze of met de bajonet onschadelijk te
maken, het stuk te vermeesteren." Op 23 October attakeerde

, ~··.a«..« I n