HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.39 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

Vl
#
tt
pi g week van Augustus zonder een enkel ongeval het Kanaal overstak, ‘_
‘ t bestond bij de eerste gelegenheid uit niet meer dan twee divisiën. j
Haar getalsterkte in aanmerking genomen, was zij wellicht eenig
l in gevechtswaarde, want zij bestond uit uitmuntend getrainde ~
g soldaten, die menig dienstjaar tot hun credit hadden, van wie
velen den Boeren Oorlog hadden doorgemaakt en allen zich in een z
E uitstekend physiek verheugden. Hoezeer zij betrekkelijk zwak
bleek in machine­geweren en zware artillerie, was hare cavalerie t
prachtig bereden en haar vliegdienst_. zoo voor verkenningsdiensten
als om aan te vallen, beter dan die van den vijand.
Nauwelijks had echter deze kleine strijdmacht op de Fransche
gi ` grens stelling genomen, of zij zag zich gedwongen de moeilijkste
krijgsverrichting denkbaar-een strategische terugtocht-uit te
voeren. Europa behoeft er niet aan te worden herinnerd, hoe
het Britsche Leger dien terugtocht, van Mons tot de Marne, _
gg onder de blakende Augustus­zon, tot stand bracht, zonder, tegen-
over een overstelpende overmacht, haar disciplinair verband te
zien verbroken en haar snelle beweging door een reeks van
wanhopige uitvallen zóo wel dekkend, dat- zij tot het behoud van
Parijs en daarmee tot den verderen loop van den veldtocht in
het lVesten, niet weinig bijdroeg. Maar de hooge militaire
hoedanigheden, waarvan werd blijk gegeven gedurende dezen
terugtocht, waren nog niet eens zoo merkwaardig als de geest
die het Engelsche Leger aan het einde ervan bezielde. lVaar
andere troepen in hun plaats zich neerslachtig zouden hebben
tf; betoond, waren deze Britten uitgelaten; het was hun vergund
geweest, de krachten van den vijand te meten en dit had hun de
T-wellicht wat overijlde­overtuiging geschonken, dat zij hem
in het steekspel op elk punt de baas waren. " Onze cavalerie
gaat door de Uhlanen, of ze van bruin papier zijn "-zeide een
Generaal en de alg­emeene indruk onder de minderen was, dat het
schieten van de Duitsche infanterie "naar niets leek." Niets
· is zoo aanstekelijk als zelfvertrouwen. Van de opgewekte
" Tommies " van deze ontembare bataljons ging een vast geloof
in de overwinning uit, dat zich als een loopend vuur over de .
legers der Bondgenooten verspreidde. v
if De voornaamste les, die uit de eerste weken van den veldtocht in
het lVesten viel te putten, was dat er van het redden van de mili-
taire situatie geen sprake zou kunnen zijn, vóór enorme verster­
kingen uit Groot­Brittanje waren aangevoerd. Zelfs nadat de
ig vijand, dank zij de schitterende strategie van Generaal Joffre,van
de Marne op de Aisne was teruggeworpen, bleef de toestand nog ?
altijd zeer précair, want in getalsterkte bleef de vijand de baas H
t en voortdurend werden nieuwe legers door België aangevoerd om ;
Q hem te versterken. Sir John French nam toen een besluit, dat t
sedert is gebleken van het grootste gewicht te zijn geweest voor
het verder verloop van den oorlog. De gang van zaken had aan =
i- het Engelsche Leger een plaats aangewezen in het centrum van
g de Fransche linie op de Aisne, een positie bezwaarlijk voor het .
i onderhouden van gemeenschap met de havens aan het Kanaal W
‘ en derhalve hindernissen in den weg leggend aan een gemakkelijke ~
l en regelmatige uitbreiding middels suppleties van uit Engeland.
De Britsclie Opperbevelhebber deed derhalve aan Generaal J offre
V
t ·