HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

tit .
tt
rv ïi
14
V bericht van het verlies in actie van de Monmouth en de Good
5 Ilope ter hoogte van de Ohileensche Kust, in een strijd met een
il Duitsch smaldeel, niet alleen merkbaar superieur in snelheid en
in bewapening, maar ook in ieder opzicht begunstigd door het
_, licht. Een maand later was deze nederlaag uitgewischt. Op
7 December lag een sterk Britsch ·eskader bij Port Stanley te ,
midden van de mistige laaglanden van de Falkland­Eilanden en
V`; kwam het daar in den Zuidelijken Atlanti-schen Oceaan den
ij volgenden dag tot een treffen, waarin Admiraal van Spee’s escader
van de Pacific finaal naar den bodem werd gezonden. Vi·er
Duitsche kruisers, tot het laatst toe het vuur beantwoordend,
të werden door het vernielend geschut van de Invincible, de In-
flexible, de Carnarvon, de Kent, de Glasgow en de Cornwall in
den grond geboord. Het was een teekenend staaltje van de
gi reservekracht, waarover de Engelsche Zeemacht beschikt, want
zelden werd een slag, op een zeer ver verwijderd doel gericht,
in grooter stilte voorbereid of met verpletterender kracht _
toegebracht.
In één woord, de Britsche Marine heeft alles en meer dan dat
gedaan, wat hare meest optimistische voorstanders van haar ver-
wachtten. Oorlog is vol verrassingen en de oorlog, dien wij ,
thans doormaken, heeft iedere voorspelling gelogenstraft-~op één .
enkele na. De Duitschers hebben Parijs met bereikt, de Russen
hebben het niet tot Krakau gebracht, maar: " Britannia rules .
tf the waves." Indien het tusschen de Groote Vloten tot dusver
niet tot een beslissenden slag kwam, kan men de Admiralen en ~
Scheepsbevelhebbers van de_Engelsche Marine hiervan zeker niet
«;§ de -schuld geven. Zij zijn bereid genoeg om te vechten en de ·
Duitschers weten dit zeer goed. Maar zoolang de voornaamste
doeleinden, ter verzekering waarvan de Zeemacht bestaat, worden
bereikt, zoolang Groot­Brittanje en hare bondgenooten veilig
zijn en geapproviandeerd en van ammunitie voorzien kunnen
‘ worden, zou het met alle voorzichtigheid spotten zijn, geheel
onnoodige risico’s te loopen. Eerste plicht van de Britsche Vloot l
is in wcscn te ïalijreïz, want het success van de krijgsverrichtingen
der Gealliëerden hangt niet alleen van het meester zijn ter zee .
af, maar het meester zijn ter zee zal ons de eindelijke overwinning
brengen. Laat ons even nagaan, wat dit al-beheerschend feit in W
zich sluit. De Engelsche Vloot houdt voor de Gealliëerden een
onuitputtelijke bron van manschappen en materiaal open. Zij
maakt de weerbare mannelijke bevolking van het geheele Britsche
Rijk en van de Fransche Koloniën voor dienst in den oorlog
beschikbaar. Door uit de ruimer bronnen van de Nieuwe Wereld
gg te putten, neutraliseert zij de verovering door Duitschland van de
` kolen­en ijzerdistricten in België en in de Noordelijke departe-
menten van Frankrijk. Tenzij de wil om ten einde toe vol te
¥ houden den Geallieërden Iiegers faalt-en falen zal hij zeker
: niet Y-verzekert de Britsche Vloot hun van een geduchten bondge-
L noot, want Tijd is op de hand van de Mogendheden, in staat: `
" to call in the New Vttorld to redress the balance of the Old."
Dat Engeland ter zee machtig behoort te zijn is sinds de 16e
/ eeuw een levensbeginsel in hare nationale staatkunde geweest.
E De " Navy " was altijd populair, de Dochter van het Parlement,
t