HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

ïjl .
ii 1 <
12 1
Tij
‘ 2 in de Zee van Marmora, (waar zij verscheidene Turksche trans- .
1 port-schepen naar den bodem zonden), terwijl een Engelsch officier
_ 1 zich door den Koning zag onderscheiden ter zake van zijn schit­ j
j terend bedrijf op de Donau.
E 9. Zij heeft bereids het verlies van een aantal Duitsche
Koloniën bewerkt, zooals Samoa, Togoland, Nieuw Pomerania en 4
t zal er, zoolang zij voortgaat haar huidige suprematie te behouden
noodzakelijkerwijs in den loop des tijds in slagen om aan den ‘
,< vijand ook het overschot zijner koloniën te ontnemen. Inderdaad
zijn op dit oogenblik Duitsch Oost­Afrika en het " hinterland " .
der Cameroons de eenige overlevende brokstukken van het eens
groote Duitsche Koloniale Rijk.
10. Zij heeft van haar voortretlijkheid in een zeegevecht tegen-
gif over detachenienten van de Duitsche Vloot bij drie gelegenheden
doen blijken-in de actie op 18 Augustus in de Bocht van Helgo-
land, in den zeeslag bij de Falkland Eilanden op 8 December en
opnieuw in het treffen met Admiraal Sir David Beatty’s vloot .
ter hoogte van de Doggersbank op 24 Januari, toen de Blücher
in den grond geboord werd en de Seydlitz en Deritlinger in brand ·
werden geschoten. De beteekenis van laatstgenoemde actie werd
door den Eersten Lord der Admiraliteit aldus juist in het licht
gesteld :
lf · " De groote verdienste van Admiral Sir D. Beatty’s actie j
is dat zij ons en de wereld toont, dat er geen reden bestaat, (
om niet aan te nemen, dat wij het, schip voor schip, kanon .
voor kanon en man voor man, gerust tegen den vijand kunnen (
opnemen. Zij toont ook. dat de Duitschers het niet raadzaam -_
achtten, het met vier hunner schepen tegen vijf der onze
op te nemen--en de hoedanigheid van die bij deze gelegen-
heid betrokken kan immers als een juiste afspiegeling van i
de respectieve hoedanigheden der beide vloten over de geheele @
gevechtslinie worden aangemerkt-~dat zij zonder twijfel of
çf ­ aarzeling hunnerzijds hunne inferioriteit aanvaardden, dat
zij precis even begeerig waren om aan ons te ontkomen als (
if wij, om hen na te zetten, dat zij verstandig deden met in
te zien, waar zij vóór stonden, want- dat, hadden zij dit niet L
gedaan. hun vonnis als geveld kon worden beschouwd."(’·) 1
11. Door voor de Bondgenooten het meesterschap ter zee te #
verzekeren, heeft zij Servië in staat gesteld, zich van krijgsvoor­ 1
F; raden te voorzien en was zoodoende indirect de oorzaak van het
merkwaardige hervinden harer krachten door de Servische natie
in December 1914, toen de Oostenrijkers in een onimezien het
ïï land werden uitgejaagd met een verlies van meer dan zestig `
duizend krijgsgevangenen en het opgeven van de bezetting van
'' Belgrado. A`
ii lVaar van het overwicht in maritieme macht aan Engelsche ·
1 zijde zóo sprekend blijkt, ligt de vraag vóór de hand, waarom de
i (1) Redevoering, in het Lagerhuis uitgesproken door the Rt. Hon. Winston
Churchill (15 Februari 1915) opgenomen in " De Oorlog. De gang van Zaken (
I op Zee," geauthoriseerdc vertaling van Mr. W. de Veer. (Thomas Nelson and
i Sons, Londen, Edinburgh, Nieuw-York en Parijs.) ­