HomeEngeland's aandeel in den oorlogPagina 11

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 35.65 MB

9
1 en 34 in Engelsche havens in andere wereldstreken aangehouden
i en 26, waarop de hand werd gelegd, toen zij, na het uitbreken van
l den oorlog, Britsche havens binn­envielen.
i . 2. Zij heeft dientengevolge alle Duitsche overzeesche handel
i W volkomen onmogelijk gemaakt, behalve die in het gebied van de
t Oostzee.
e 3. Zij heeft de kusten zoowel van Crroot­Brittanje als van
. ' Frankrijk beveiligd, niet alleen tegen het gevaar van een vijande-
­ lijke landing maar evenzeer tegen dat van een ernstigen aanval
· door de Duitsche Vloot.
4. Zij heeft aan talrijke troepenafdeelingen uit Indië, Canada,
Australië en Nieuw­Zeeland een veiligen overtocht naar Europa
verzekerd; hetzelfde geldt voor een groot leger, van Engeland
naar Frankrijk en van belangrijke strijdkrachten van Engeland
j naar Egypte en de Dardanellen v­erscheept.
5. Zij heeft het voor oorlogs­ammunite en benoodigdheden van
allerhanden aard mogelijk gemaakt, Groot-Brittanje en Frank-
rijk van uit de Vereenigde Staten van Amerika te bereiken, alsook
van uit andere streken der aarde; terzelfder tijd heeft zij den
toevoer van zoodanige ammunitie naar de havens des vijands
onderschept. Hoe gewichtig hare diensten voor onzen schit-
terenden bondgenoot Frankrijk waren, wordt gracieuselijk erkend
door een Fransch schrijver, die in de Temps van 28 Juni, o.a.
opmerkt:
" Indien het ons in den aanvang van den oorlog mogelijk
werd gemaakt, de uitrusting van ons leger te voltooien, met
een snelheid die niet een der minst onaangename verrassingen
voor den Duitschen Generalen Staf is geweest-hebben wij
hiervoor de Vloot dank te zeggen, die ons ter zee meesters
maakte. VVij kwamen paarden te kort. Zij werden aange-
voerd van Argentinië en Canada. Wij hadden geen wol genoeg
en evenmin voldoende grondstoffen voor onze metaalfabrieken.
VVij vervoegden ons tot de groote fokkerijen van Australië.
Lancashire zond ons hare katoenen stoffen en haar laken,
· de Black Country deed ons haar staal toekomen. En thans,
nu het enorm vlees<·hverbruik onzen aanvoeren van levend
vee· in gevaar dreigt te brengen, worden wij in staat gesteld,
dit kwaad te bezweren door de importatie van scheepsladingen
bevroren vleesch. Voor den huidigen toestand is het meester-
zijn ter zee niet alleen een voordeel-het is een noodzake-
lijkheid. Met het oog op het feit, dat het grootste deel van
ons kolengebied zich in handen van den vijand bevindt, zou
het verlies van de heerschappij ter zee door Engeland nog
erger gevolgen hebben dan dat zijzelve de vlag zou moeten
strijken. Hiertoe zou het voor haar op den duur moeten
komen, uitgehongerd als zij zou kunnen worden. Maar wij
Franschen, en onze nieuwe bondgenoot Italië evenzeer,
zouden ons, eens beroofd van kolen en derhalve van de
middelen om fabrieken en militaire transporten van de
noodige drijfkravht te voorzien, spoedig aan de genade van
onze tegenstanders zien overgeleverd."
6. Zij heeft de wereldhandel van het Iäritsehe Iïijk zoowel als
> die van onzen Bondgenoot Frankrijk in staat gesteld, in oorlogs-
tijd haast even ongestoord te worden gedreven als in vollen vrede
7059 n 3