HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 710.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

J
6
heb mogen zijn, hun dat onfeilbare en noodzakelijk-geachte
kenmerk te ontnemen, dat vroeger niet kon worden gemist, j
zelfs waar het zeer jonge kinderen betrof. Voor onze rijks
hoogere burgerscholen althans zijn de toelatingsexamens vrij T
wel facultatief geworden, en de overgangsexamens vrij wel i
’ bankroet. H
Toch verheugen zich de eerste nog in al te I
Verkeerde . .. .
V examens. grooten bloei, want ze zijn nog schering en `
inslag in ons huidige slelsel. En hoe worden ,
, zij dan in den regel nog afgenomen? Ieder jeugdig leeraar, *
hoe onervaren, onverstandig en onpraotisch ook, stelt voor i
i zijn vak zijne eigenaardige eischen, en beoordeelt het gele-
verde werk op zijne wijze, zonder eenige ruggespraak met ,
zijne collega’s, zonder eenige controle van den meer ervaren i i
directeur. Wèl matigen de oommissiën van toezicht zich hier E
en daar het recht aan, de opgaven te willen goedkeuren,
maar (afgescheiden van het feit, dat de wet dit nooit als
taak dezer eorporatiën bedoeld heeft) zij zijn - als staande
li in den regel geheel buiten het onderwijs- daartoe allerminst ‘
geschikt. Om te kunnen weten, wat men een 12­jarige kan
i vragen, moet men natuurlijk in /zoofdzdd/c kunnen beoor-
_ deelen, welke eischen aan zoo'n ventje of meisje mogen j
E worden gesteld, maar 00/.0 en [vooral in bijzonderheden he-
g kend zijn met het door hen genoten onderwijs. Weet men
dat niet, dan wordt 1nen hoogst onbillijk tegen de arme
slachtoffers en - tegen de school, die hen voorbereidde.
~ Het is dan ook een feit, dat er dikwijls maar op los ge-
ëxamineerd wordt. Geene andere bewijzen behoef ik voor
deze uitspraak aan te halen dan de voor een paar jaren
l verschenen, tegen alle gezonde paedagogiek strüdende ver- t
zameling van opgaven, die ongeveer al onzen kleinen wordt p,
voorgelegd. Maar ook in de practijk zie ik dingen gebeuren,
die onze buren ,,haarsträubend" zouden noemen. Als het `Y
niet zoo treurig was, zou ik lust. hebben, door bekendma-
.2