HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 736.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

gg; gp; c ­. c . Y . c. en , ..,I.. .c W, . U t ,- .. ..N,....A ..y;ïï.;.;L...;a.i _
il .
j 5
!
j naast de eigenschappen van den geest ook die van het ge-
moed omvat) hooger stel dan ,,weten." En tot die kuZ2fum"
' komen wij niet en nooit door de wetenschap en de examens
alléén. Zij kan zich op de examens bijna nooit uiten, omdat
zij bestaat in datgene, wat niet door onverwachte vragen
en parate antwoorden aan het licht komt.
Wij weten allen zeer goed, dat men in de practijk den
mensch naar anderen maatstaf beoordeelt en met andere maat
meet dan de bij examens aangelegde en gebruikte. Hoevelen
l van de voortreffelijkste mannen op alle gebieden van men-
g schelijken arbeid zouden na een hun afgenomen examen
l achterstaan bij talloozen, die hunne minderen zijn (niet in
l maatschappelijke positie maar) in die eigenschappen, welke
hun de. eigenlijk maatschappelijke waarde hebben verleend,
en waardoor zij een zegen zijn in hunne verschillende betrek-
kingen. Ik weet vooralsnog geen ander middel dan het examen
voor vele maaatschappelijke ambten en bedieningen , en daar-
om moet dit als noodza/celqïk kwactcl blijven tot de ware
kultuur in hooger aanzien komt.
Maar het kwaad der examens is niet vzoodzczicelgï/c voor
die kinderen en jonge menschen, die niets anders wenschen
dan in staat gesteld te worden, na een korter
Waar zijn of langer tijd van voorbereiding, voort te
examens
r noodig? studeeren in eene bepaalde richting, opdat zij
aan het einde van dien weg de bewijzen af-
leggen, de bekwaamheden te bezitten, die voor het vervullen
der door hen begeerde betrekkingen noodig zijn. I
Naar mijne meening moet dan ook gebroken worden met
ons tegenwoordig stelsel, waarbij toelatings-, overgangs­ en·
eindexamens nog als van­zelf­sprekend gelden. Ik behoef ,
hierbij nauwelijks op te merken, dat ik reeds thans dank- l
nl baar erken, hoezeer vooral de toelatingsexamens (tot onze j
hoogere burgerscholen) aan gezag hebben verloren, en ik
ben` blijde, dat ik op eene bescheiden manier mede het middel _