HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 738.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

aan 5v . -­. =
.l
4 l
l
werking van de Wet op het Middelbaar Onderwijs) de exa­ `
mens hoogtij hebben gevierd. Het wetenschappelijk onderwijs I,
stond 45 jaren lang in de zon, maar ,,de zon brengt ook '
maden voort", en regeerders en paedagogen mogen nog
altijd toezien , dat ze het onkruid_ onderscheiden van de tarwe,
die beide opgroeien onder den invloed van dezelfde weldadige
warmte. Tot dit onkruid reken ik (in het algemeen gezegd)
alle examens, die - zonder het recht te geven op eene
maatschappelijke positie - afgenomen worden van kinderen
§ en jonge menschen, o1n hen in het bezit te stellen van een l
diploma, dat alléén tot verdere studiën recht geeft, maar geens­ j
{ zins eene plaats verschaft in de maatschappelijke en wetenschap-
l pelijke wereld. Mijn ideaal is, dat alléén de eerste - die, j
welke direct toegang geven tot maat- en wetenschappelijke
betrekkingen ­- behouden blijven als .... een nooclzctkelülzr
kwaad. Een noodzakelijk kwactcl reeds daarom, wijl de niet-
examineerbare eigenschappen van het slachtoffer bij zulk
een onderzoek geheel buiten beoordeeling moeten blijven, en
l juist deze zijn het (méér nog dan de wetenschappelijke ont-
A wikkeling), die vooral in eene maatschappelüke betrekking
het meest op den voorgrond treden en blijvend
Vêrwaarlociëing resultaat verzekeren. IJver, toewijding, liefde
der zedelijke _ _ _ _
Eigenschappen. voor de waarheid, eerbiediging van het rechts-
gevoel: ze zijn duizendmaal meer waard dan
alle zoogenaamde geleerdheid, die - dikwijls onverteerd -· r
l velen ,,als een steen in de maag" blüft liggen. Alléén de
vóórmannen in elk vak moeten zéér bekwaam zijn, omdat
e van hen de stuwende kracht moet uitgaan, en dus de goede
kijk mag worden verwacht op de zaak, die zij dienen. De
anderen zijn opvolgers van hunne bevelen, en zullen des
te meer waard zijn, naarmate zij in voortdurende en nauw-
gezette plichtsbetrachting uitinunten. Men verdenke mij niet {_
van gebrek aan waardeering van kennis en wetenschap, I
_ maar het moge mij vergeven worden, zoo ik ,,kultuur" (die