HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 700.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

_ _ ____ _, { A_ A >V“r *___ A r r_ _ r, .,. K ..~.> i SJ­~»­­»»~¢k __,
a
j l
4
,x _ 1
I
I l
l
­?
j DOEL Ik heb mij voorgenomen, een gedeelte der
j Paasohvacantie (en, zoo noodig, van mijn
j overigen vrijen tijd) te gebruiken, om een onderwerp
j aan de orde te stellen, dat totnutoe alléén door onderwijs-
mannen werd behandeld en onder de oogen gezien, maar
l dat naar mijne meening de aandacht verdient van allen, die
l belangstellen in de opvoeding der Nederlandsche jeugd, en
, inzicht hebben in de paedagogische en zedelijke vraagstukken,
j die bij eene dergelijke opvoeding in de eerste plaats aan de
j orde behooren te komen. Lang genoeg heeft het geschenen,
I alsof de eerste vraag bij de opleiding der jongeren was: ,,Hoe
E maken wij hen knap genoeg in verschillende wetenschappen ?’ ’
Q Het wordt tijd te onderzoeken, of niet deze ,,knap"heid
voldoende verworven en op eene andere wijze gecontroleerd
j kan worden, dan door het totnutoe gevolgde stelsel is ge-
schied. Men begrijpe mij wel: Ik beweer geenszins, dat de
zedelijke vraagstukken geheel uit het oog zijn verloren bij I
j de inrichting van ons onderwijs, maar ik durf volhouden,
3 dat zij bij de vaststelling der verschillende bepalingen altijd
` eene zeer ondergeschikte rol hebben gespeeld, en dus hunne
stem, slechts zelden en dan nog op den achtergrond van
het tooneel geuit, niet voldoende heeft kunnen doordringen
j tot hen, die het spel gadesloegen als belangstellenden.
Welke deze zedelijke vraagstukken zijn, voor onderwijzers
l zoowel als voor leerlingen, het zal nader blijken , al behoeven
zij geene afzonderlijke vermelding. Het zuurdeeg, dat ons ,
j onderwijs behoort te doortrekken, moge niet worden gezien,
·j merkbaar is het zeker aan zijne uitwerking .... of niet.
overdrijving Het vervult iemand met ongerustheid, wan-
] der examens- neer men ziet, hoe sedert 1863 (en onder de i
1*
ii .
r