HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 57

JPEG (Deze pagina), 633.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

-«=-=·~­·«-·­-­«­~­­­­­­­~m.*v.. T _ VZ, _,
l ..
l
54
van het programma der h. b. scholen bij de hervorming
ë van ons onderwijs­stelsel een onafwijsbare eisch is. Totnutoe
l werd er veel te veel gelonkt naar de Polytechnische School
ï (thans Technische Hoogeschool), en ook naar de Militaire E
Academie. Dat moet uit zijn. Evenmin als men van het
L. O. mag verwachten, dat het zich richten zal naar de g
toelating tot de hoogere burgerschool, evenmin mag het
universitair onderwijs aparte eischen stellen. Zal de hoogere f
i burgerschool inderdaad zegenrijk werken voor de geheele maat-
( schappij, dan moeten de wijze woorden van Thorbecke niet ;
’ alléén nagesproken, maar ook nagevolgd worden, dit laatste
meer dan totnutoe het geval was. De paedagoog - en niet i
de geleerde - moet uitmaken, wat men van 17­jarigen mag
· verwachten. Het moet mogelijk worden, dat goede leerlingen
den cursus ten einde loopen; niet alleen 10 of 15 percent
’ begenadigden moeten, zooals thans, na vijf jaar den prijs kg
wegdragen van met succes het onderwijs te hebben gevolgd.
‘ V. Enkele gegevens omtrent het gemiddeld cijfer, voor f
{ sommige vakken (zonder keuze gegrepen) in de verschillende
.. provinciën toegekend, mogen eenig licht werpen op de
eischen, die men stelt. Waaroni echter het Engelsch onder
de moderne talen wèl is gekozen, volgt vanzelf uit blz. 25
, van mijn vlugschrift.D
ïïà`l.­­Zï