HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 55

JPEG (Deze pagina), 727.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.56 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

, «' j
t
52
eind zette, die naar de beoordeeling der eigen leeraars reeds u‘
_ gevallen waren. N.
4 Waar zoo iets mogelijk is, mag men van "something
rotten in the SySl]€l11,’ spreken.
A Het zoude interessant zijn, zoo van de gymnasia ook eens
zulke opgaven werden verstrekt. Dan zoude kunnen blijken,
hoeveel leerlingen werden afgewezen door de gecommitteer-
den, die door de leeraren het diploma waardig waren ge-
, keurd. Van toelaten van leerlingen, die door de leeraren
2 als het diploma niet waardig waren beschouwd, zal daar
{ minder sprake zijn. Immers - als de leeraren iemand af-
wijzen, zullen gecommitteerden zich met dit prae­advies wel
vereenigen, terwijl het omgekeerde lang niet altijd het geval is.
II. cz. Het is interessant te zien, dat van de directeuren
der 26 scholen met 5-j. cursus in de Zuider­Inspectie slechts
de helft vóór het tegenwoordig stelsel zijn, en van deze
helft nog een vier- of vijftal het examen veel korter zouden
wenschen, terwijl eenigen vele gebreken er in constateerden.
De onvoorwaardelijke bewonderaars zijn zeer gering in aantal; l
hunne verdediging is hier en daar welsprekend, maar raakt
lf naar mijne meening de kern niet.
{ Z2. De meerderheid der leeraren van 12 scholen is (met
enkele verbeteringen en onder voorwaarde van korter duur)
voor het tegenwoordig stelsel.
g 0. Aanhangers van Schoolexamens met gecommitteerden
zijn er bijna niet. Ik onderstel, dat hunne collega’s van de
° gymnasia afschrikkend zullen hebben gewerkt. Zoo ja, het
ware niet onbegrijpelijk.
ti ci. Verschillende directeuren en leeraren zouden er vóór
zijn, de leerlingen uit de vijfde klasse te diplomeeren, zoo
zij naar eene fictieve Ge klasse konden overgaan, indien zij
niet voor daling van het onderwijspeil vreesden. Ik ben
I daarvoor volstrekt niet bevreesd. Het argument, dat het
ï . _ j