HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 53

JPEG (Deze pagina), 776.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

-·· ~ +2* F. 1 .
l D l
W
j 50 `
l teur begon, of met het onderwijzend personeel vergaderde.
Dit laatste mag men niet aannemen. Waar de zaak volkomen
J eerlijk en openhartig behandeld wordt, waar alle opinies E
Z D bona fide worden gegeven, zonder ruggespraak, daar vrees
i ik die opinies niet. Ik heb, gelukkig! ervaren, dat de meer-
E derheid der doceerenden wars is van geheimdoenerij en
,,backstairs"­politiek, en niet met zulke vooropgezette mee-
. ningen belast is, dat eene andere overtuiging geen ingang
zoude kunnen vinden. Daarbij komt dan nog dit: de hope-
looze abiturient zal den raad krijgen, niet naar het diploma
I te dingen, en zal dien raad volgen, waar hij nu met een
jl ,,zonder geluk vaart niemand wel" het er op waagt, en
t inderdaad wel eens ,,boft". In elk geval: de uitslag zal reeds
ç het eerste jaar betrouwbaarder zijn dan thans, en - naar-
' mate de docenten meer in den nieuwen toestand ingroeien -
steeds betrouwbaarder worden.
{ De vraag, of verwijzing naar de commissie van beroep
j (die uit de beste elementen kan worden samengesteld) niet
‘ steeds tot afwijzing zal leiden, zoude ik ontkennend willen
beantwoorden. Voor haar verschijnen de twijfelaars uit alle
provinciën. Zij zal ervaren, dat de beoordeeling in de ëéne
Q provincie strenger is dan in de andere, en zij vooral zal
á een uitstekende barometer blijken te zijn, die er toe zal bij-
1 dragen, de verschillen duidelijk aan het licht te brengen en
l de eenheid in de hand te werken. Uit sommige provinciën
zal van de twijfelachtigen een groot percentage slagen, uit
andere een kleiner. Eene vingerwijzing voor de inspecteurs
l - en voor het personeel niet minder.
, Het behoeft nauwelijks vermelding, dat de voorrechten,
jg thans aan de diploma’s verbonden, moeten blijven gehand-
haafd, in overeenstemming met het m. i. onbestrijdbare,
eenig juiste beginsel: Slddlsexdrnens worden alléén ge-
`él /mnd/mafd voor hen, die naar eene zelfstandige maal- 1
schdppelüke belre/rising dingen. -
te
il l