HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 52

JPEG (Deze pagina), 768.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.53 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

,_ ,4 " ._ ‘
49
naar zijn beste weten. Dan - maar ook alléén dan ­­ zullen
Y de zestigjarigen, die nu wanhopen ooit resultaat te zien,
t vóór hun afscheid uit den dienst het begin der nieuwe be-
t weging kunnen gadeslaan, die ons onderwijs zal verjongen
en nieuw leven inblazen.
Als naschrift moet - wat eigenlijk overbodig zoude mogen
heeten - er op worden gewezen, dat er op verschillende
. zaken gelet zal moeten worden, ingeval het tot afschaffing
der eindexamens en eene eenvoudiger diplomeeringswijze van
j onze hoogere burgers en gymnasiasten komt. Zoo behooren
‘ de leeraren inzage te hebben van het album der school, om
zich te kunnen vergewissen van den stand der abiturienten,
j en een oordeel over hen te vormen ook voor andere vakken
dan de hunne. Hetzelfde is natuurlijk wenschelijk ook bij
den overgang naar eene andere klasse. Daaruit zal paedago-
gisch meer goeds voortkomen dan uit de tegenwoordige eind-
l en overgangsexamens. Verder zal éénheid van programma
(nu reeds voor de gymnasia bestaande) ook voor de H. B.
Scholen moeten worden ingevoerd, met duidelijke omschrij­ ‘
ving van de leerstof voor elk jaar, wat ongetwijfeld ten
goede zal komen aan verhuizende jongelui, maar ook aan
f tusschentijds overgeplaatste leeraren, die dan niet voor leer-
lingen komen te staan, van wier kennis en vorderingen zij
g nagenoeg niets weten.
ik In hoeverre de samenwerking tusschen inspecteur en direc-
teur (zie blz. 38) moeilijkheden zoude opleveren, zal de toe-
, l . komst moeten leeren. Ik maak mij daarover niet al te onge-
rust. Kunnen zij het over enkele candidaten niet eens worden, ·
j dan valle de beslissing in de leeraarsvergadering. ,,Dan zul-
t len in den regel de leeraars wel met den directeur medegaan",
j` hoor ik zeggen. Dit zoude niet zoo heel erg zijn, al ware
het zoo, maar ik geloof niet, dat zulks het geval zal wezen,
ä tenzij de inspecteur kwam te staan voor een besliste zaak,
’ een ,,fait accompli", vóór hij zijne conferentie met den direc-
I K. TEN BRUGGENCATE, De Eimlemmem. 4
i
2