HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 51

JPEG (Deze pagina), 790.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.53 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

{~·fjï;.;,ïi.;;;;i;.iïqgïïiïïnt. zingt.- . . ..,W .4-..-,.,.I_,,,_._._._a_,__ ~ _, www gaat
i
Ff ä
l, 48
i alles in de hoogste mate machinaal. Een leerling is vaak een
cijfer, en hij krügzf een cijfer. Andere toestanden maken
andere maatregelen noodzakelijk. Gelukkig het land, waar
de Regeering tijdig de bakens weet te verzetten, vooral waar
, het betreft de opvoeding en de ontwikkeling van onze spes
E patriae, die eens van ons de taak zal overnemen. Boven
E den schoorsteenmantel in de directeurskamer der Rijks H. B. z
L School te Utrecht staat: ,,Kennis is veel, karakter is meer." j
i Eene mooie spreuk! Ieder is het daarmede eens! Deden onze
,» opvoeders en wetgevers er slechts naar! Och arm! i
M Wat is er in veertig jaren tijds op het gebied van ons
( middelbaar onderwijs gebeurd? Eigenlijk niets, dat het or-
1 ganisme raakt. Naast het oude gebouw is een nieuw -
( daarmede niet eens met eene gang verbonden - verrezen:
{ dat van ons vakonderwijs. Niemand verheugt zich daarover ¥
( hartelijker dan de schrijver van dit vlugschrift. Maar. . . dat
ons algemeen­vormend middelbaar onderwijs aan oude kwalen j
“ sukkelt (slechte voorbereiding der docenten, overlading van
j het programma, enz. enz.), en er nog altijd geene verande-
I ring komt (zoude een zestiger de gevolgen van de voorstellen
der Ineenschakelingscommissie nog beleven ?), dat wijst op ¥
een vicieuzen toestand, die alléén zijne oorzaak vindt in de om-
standigheid, dat de man, die ons thans de hervormingen moet
brengen, in de eerste plaats een politiek man is. Ik zou onzen
Ik wetgevers willen toeroepen: Dringt aan op de benoeming van
een directeur van onderwijs, die geen bureau-ambtenaar mag
worden, maar geheel vrij moet wezen in zijne bewegingen ; ‘ `
J hij worde benoemd zelfs nog vóór de eindexamens worden
2 afgeschaft of gewijzigd. Zoo iemand behoeft geen speciaal
j geleerde te zijn, maar hij moet onze verschillende takken
van onderwijs door­en­door kennen, volkomen betrouwbaar
:_ en eerlijk zijn, en hoogst ijverig nog daarbij. Laat dien man j
aan het werk gaan; als de voorstellen der groote commissie
l binnenkomen, neme hij ze onderhanden en formuleere die
. ä
ä
é ë

1 i
lx . .