HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 49

JPEG (Deze pagina), 783.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

In _, . .. <A.». ni., , . hun .,,.> ,,.,`, ,__..__._b .
» xl
F:
f - is J
l hebben, maar hij moet er des te meer bezoeken, en zich Q
ten minste éénmaal per week in elke klasse ophouden. Van
deze bezoeken - en het daarbij door hem opgemerkte - fà
houdt hij aanteekening in een boek, dat de inspecteur bij f
zijn schoolbezoek kan raadplegen, om ook daardoor des te
beter in staat te zijn, een beeld van de school te verkrijgen.
{ Dc inspecteur, dio verplicht is, elk jaar aan den Minister f
I. verslag te doen van zijn schoolbezoek, zal ook in zijn
j nauwgezet bijgehouden dagboek de gegevens vinden, om
, f dit beeld te controleeren of te versterken. j
{ Zooals men ziet, wil ik den directeur eene groote leidende
·_j macht geven; naar mijne meening (op langdurige ervaring
j gegrond) is de republikeinsche school een onding, en mar- l
E cheert de zaakt het best met één kapitein op elk schip. De
goeden hebben van zijne controle geen last; bij de minder
goeden wordt de toestand er beter door. De ouders moeten
in den directeur den man vinden, geheel op de hoogte van
de aan zijne school toevertrouwde leerlingen, die niet eerst
j behoeft te zeggen: ik zal de heeren leeraren verzoeken, j
hunne meening over uw zoontje mede te deelen, en u nader j
j bericht zenden. Hijzelf moet het weten, en na drie maanden
zelfs over de laagste klasse een globaal oordeel hebben. Hij »
j moet niet passief êll als eene machine de door de leeraren j
gegeven cijfers opnemen , hij moet zijne eigen meening krijgen
E en versterken, en door gedachtenwisseling met de docenten
f een juist inzicht in den aard, het karakter, enz. der leerlingen .
. voorbereiden. Eerst dan wordt de school weder eene paeda-
gogische eenheid, eene eenheid, die ze thans meestal ,,0p
j geen stukken na" is, nu vooral in de hoogere klassen de vak- ·
jl ma11 zonder voeling met zijne collega’s zijn eigen weg gaat.
j Daartegen moet eene gezonde paedagogiek een correctief geven,
, en dit correctief is: den directeur in het centrum van alles
plaatsen. Als hij ijver en paedagogisch inzicht heeft, en ove-
E rigens een algemeen ontwikkeld man is, kan hij de school j
li .