HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 47

JPEG (Deze pagina), 733.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

/F/g·&?·" "’"’"" v·"-··r*~~-~<-~«--··-« ·«~~­­ -­-~-­-~­-V rr-r- · - M . . , , . . Y , Y . , ,4•l...{_iY, YL.. .
I 44
deuren voor hen openzetten. In elk geval komen er nu vier
E schoolweken bij, die nuttig besteed worden. ,
1 Wat dunkt U, zijn de mmferieele en moreele voordeelen ,
? (en op deze laatste leg ik als van het meeste belang den
nadruk) niet van dien aard, dat de mogelijke, maar zeker
steeds verminderende nadeelen daartegen in het niet zinken? i
( Maar nog is de tegenstander niet overtuigd. ,,Gij brengt
met uw optimisme de oude tijden van de gymnasiale pro-
motiën terug", roept hij. ,,Veet gij dan niet, hoe er toen
7 j gelmoeicl is ?" - Zou ik dat niet weten, ook al had ik het
2 niet beleefd? Maar mag men de werking en de gevolgen
" z van het Kon. Besluit van 1815 ook maar in de verte verge-
Q lijken met die van de wetten van 1863 (M. O.) en 1876 _
,i_ (H. O.)? Toen geene inspecteurs, slechts curatoren (com- (
missiën van toezicht). Toen z.g. Fransche scholen, met eene
rectors­ en conrectorsklasse. Moogt gij die houden tegen
in onze wettelijk ingerichte gymnasia, waarvan zelfs het pro-
gramma wettelijk is voorschreven, of onze hoogere bur-
gerscholen, die in Artt. 16 en 17 precies zeggen, wat er
moet worden onderwezen, terwijl beide onder toezicht staan ` i
P van en geregeld bezocht worden door inspecteurs? Het
eenige, wat zou kunnen worden overwogen, zoude zijn eene
vermeerdering van deze ambtenaren met hoogstens twee __
collega’s, opdat zij in staat zijn, meer aandacht aan de
scholen en het onderwijs te wijden dan nu (door hun druk-
ken werkkring) mogelijk is. Wat zijn de kosten van f 10.000
per jaar tegen die van meer dan eene ton gouds, die op J
. alle eindexamens wordt bespaard?
) Maar nog is de tegenstander niet overtuigd, en hij komt `
_; met . . . Doetinchem, waar toch onregelmatigheden hebben
V plaats gehad onder de nieuwe bepalingen, die de spuigaten
Y uitliepen. Er is niemand, die meer dan ik deze onregelma- _g
j tigheden (hetzij ze uit ,,knoeilust" of ,,nonchalance" voort- ‘
kwamen) betreurd heeft, omdat daardoor de goede zaak,

ix r .... ...c. , - .... l