HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 46

JPEG (Deze pagina), 737.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

·•«·«­«·«,;..«·- -· . . .. .. . -. .. ,. ,,,, _... ,. .. ,i___,A ,..,_ _ ____¢ , j _ __.. ,_ _? VM '"’'
i 43
herhaaldelijk is door ons in stilte eere gebracht aan sommige
t, groote en beroemde mannen met ruimen blik , die door vertrou-
wen te stellen in de docenten (zoolang niet bleek dat wantrouwen
op zijne plaats was) een bewüs van karaktergrootheid gaven,
die ons allen met eerbied vervulde. Natuurlijk waren er ook
andere, maar ook hen heeft thans de poëzie mijner herin-
i nering met haar waas omgeven.
De inspecteur kan gemakkelijk op een dag in twee scholen
op de boven omschreven wijze den overgang der 5e klasse-
mannen tot eene fictieve zesde vaststellen, en in 12 à 13
_ dagen zijn alle inrichtingen afgehandeld.
‘ Men zie nu eens - naast de grootendeels imaginaire na-
deelen -- de bekende (en nog onbekende) groote voordeelen
van deze wijze van diplomeeren. Onder het huidige stelsel
moeten de lessen in de hoogste klasse in den regel reeds
aanvang Juni worden gestaakt, en begint het schriftelijk exa-
men ongeveer half Juni, waarop het inluiden der 1nonde­
linge examens ruim vier weken later volgt. Tusschen het j
· begin van het examen en den uitslag liggen zeker van 5 tot
· 8 weken: aangenaam voor de candidaten. Volgt men mijne
voorstellen, dan gaat de inspecteur 14 dagen vóór de va-
cantie zijne tournée beginnen; de school blijft geregeld haren
gang gaan; alléén is er een paar uren vacantie gedurende
de met de leeraren te houden vergadering; verder is er i
geen stoornis, totdat op den Zaterdag vóór den 18 Juli
(de officieele sluiting van den cursus aan de Rijks h. b.
scholen), de bevordering der leerlingen wordt bekend ge- L
maakt, en aan de hoogste klasse de diploma’s worden uit- I
gereikt. Hoe eenvoudiger en met hoe minder omslag alles
in zijn werk gaat, hoe beter.
Wat zullen de ouders van dezen maatregel zeggen? Zij
_ krijgen nu in de laatste week van Juni hunne jongens en
I l meisjes (van V) thuis, en ze zitten er mede tot begin Oc-
` tober, als wanneer de hoogescholen of de maatschappij hare