HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 44

JPEG (Deze pagina), 723.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

H
41
L
l zijn tegengekomen. Van de ouders heb ik - en ik woonde
{ toch niet in eene groote stad - nooit last gehad, al kon
het ook zün, dat ze ontevreden waren, omdat zij voor hun
kind een beteren uitslag verwacht hadden. Van collega’s, die
jongens aan huis hadden, éénmaal - maar ook nooit weer.
Men kan niet iedereen genoegen doen, en als men om zulke
reden met een collega op gespannen voet was gekomen,
zou men dit toch prefereeren boven eene schijnbaar vriend-
schappelijke verhouding, die nooit gemeend kon wezen.
20. Het dalen van het onderwijspeil? Meent gij het wer-
kelijk? Dan zouden dus door het huidige voortreffelijk
systeem alle slappe en met­halve­kracht werkende leeraars
goede docenten zijn geworden? Het is weer een van die
argumenten, die mooi lijken en niets waard zijn. Wat moet
er aan een gymnasium van de geschiedenis, de aardrijks-
kunde, de moderne talen, de natuurwetenschappen terecht
komen, als zulk een argument opgaat? In die vakken toch L
wordt of niet, of zóó weinig geëxamineerd, dat een leeraar,
die wat drillen wil in het laatste jaar, het met minder dan
halve kracht af kan. Verder: Is uw eerbied voor het werk
en de resultaten der H. B. Scholen met 3­jarigen cursus
zoo gering? Dan hebt gij of uwe eigen werkzaamheid daar-
­ aan vergeten en haar tevens veroordeeld , of gij hebt er geene
ondervinding van. Laat mij u dan zeggen, dat op deze in-
richtingen (die zonder officieele examens getuigschriften uit-
reiken ‘aan vertrekkenden: getuigschriften, die alleszins
betrouwbaar zijn gebleken) goed wordt gewerkt en met ver-
klaringen omtrent de vorderingen niet wordt geknoeid.
Mijne ervaring is, dat nog nooit éénig systeem, hoe streng
ook, de natuur van een leeraar heeft veranderd. Heeft hij
` respect voor zichzelf, dan doet hij - gelijk ieder staats-
burger - zijn werk goed onder alle stelsels. En ontbreekt
li het hem aan dat éénige, waaruit zedelijke eigenschappen
worden geboren en waardoor ze worden ontwikkeld, dan
l
-2