HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 43

JPEG (Deze pagina), 704.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

F
3
40
' l
wijze te bevorderen. De bevorderden of gediploxneerden ont- ç
vangen een diploma met eene lijst, waarop de gemiddelde ,i
, cijfers van het laatste jaar, voor zoover de school die in
i haar bezit heeft, voor alle vakken staan aangeteekend. Ik`
i ben overtuigd, dat deze lijst vrij wat betrouwbaarder zal
j blijken te zijn dan de nu met het diploma uitgereikte. Ook
de nietexamineerbare eigenschappen kunnen daarop voor-
komen. Wie zegt daar, dat zulks niet gaat: 10. omdat een
‘ dergelijke uitspraak niet te vertrouwen is; 20. omdat het
I peil van het onderwijs zou dalen? - Waarom niet te ver­
t trouwen? Hebt gij zóó weinig fiducie in den ernst van uwe
collega’s, en meent gij inderdaad, dat de meerderheid tot ·
4 ,,ge1noedelijk en goedig knoeien" in staat zou zijn? Neem
zelfs aan, dat er in elke school een paar van zulke zedelijk
‘ minderwaardigen zouden zijn, ge krijgt ze alléén beter 1net
` mijn stelsel, en zult hen door zelfcontrole en zelfonderzoek
opheffen tot de kracht, die ze de van hen gevraagde ver-
antwoordelijkheid beter leert dragen. Kwaad doen ze niet,
ook niet bij de beslissing, want ze zullen steeds in de min-
derheid zijn; mochten zij uit ,,misplaatste goedighcid" al
eens een jongen willen helpen, zij loopen in den kijkerd.
t In elk geval: het is een vaststaand, door niemand weer-
sproken feit, dat met de tegenwoordige prachtige controle .
enkelen het diploma krijgen, die het niet verdienen, en
omgekeerdl). Ik zeg niet, dat zulks niet zal gebeuren met
mijne methode van bevorderen, maar het is zeer onwaar-
schijnlijk en zal eene hooge uitzondering blijven.
{ Wat is die man een optimist! Weet hij dan niet, dat er
i ouders zijn, die zullen komen ,,zaniken", en docenten met
" leerlingen aan huis, die hunne collega’s zullen trachten te
W bewerken? Geloof mij, dat men niet 30 jaren in de practijk ·
van het lesgeven is geweest, zonder zoo iets wel eens te
êï -;- V
u 1) Zie Bijlage I.
I
1
-2
l