HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 42

JPEG (Deze pagina), 742.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

...« ,. .AA¥< _A. . . .. ., A‘:., .._. ..,.v< ,,,v i
l
39 l
van rekening gaat het ­- bij het bepalen aan wie der abitu-
: rienten het diploma zal worden uitgereikt- om de i 20 O/U
twijfelachtigen: de 60 O/0 bekende goeden en de 20 Ojo be-
kende onvoldoenden zijn spoedig afgehandeld.
( Neem nu eens aan, dat de inspecteur op 1 Juli des mor-
gens te 8.-- op school komt, en zich met den directeur,
die vooraf geen ruggespraak met de docenten houdt, in
diens kamer opsluit, om nauwgezet de rechten van de leer-
lingen der 5e klasse te overwegen. Vooral de eerstgenoemde g
20 O/0 maken een punt van discussie uit, nadat de 80 O/l-,
weldra afgehandeld zijn. Na voortdurend wegen, waarbij de _
inspecteur en de directeur elkander ten volle vertrouwen,
worden beiden het eens, en tegen 10 uur wordt met alle,
dus ook de gymnastiekleeraren, eene vergadering gehouden,
waarin de inspecteur als regeeringsgecommitteerde het voor-
stel van hem en den directeur ter tafel brengt. Natuurlijk ·
, volgt er discussie, die in den regel tot resultaat zal hebben,
dat omtrent 80 O/0 der beoordeelden de meerderheid der leeraren
medegaat, terwijl omtrent de overblijvende 20 O/0 geene l
overeenstemming wordt verkregen tusschen directeur en Ik
inspecteur eenerzijds en de vergadering van leeraren ander-
zijds; immers - het voorstel om sommigen (zeg 10 O/0) «
dezer toe te laten, kan evenmin genade vinden bij de meer-
derheid, als het voorstel, om sommigen (zeg 10 O/O) hunner
af te wijzen. Wie zal beslissen? Natuurlijk geene van beide
partijen: zulke candidaten, die zeker wel tot de zwakke
broeders zullen behooren, kunnen desgewenscht naar eene
dubbele beroepscommissie gaan, die telken jare door den
Minister van Binnenlandsche Zaken wordt benoemd, en
waarheen ook alle extranei gaan, benevens al de leerlingen
van die 5­jarige H. B, Scholen, die om de een of andere
reden (b.v. te weinig bevoegd personeel, etc.) bij Kon.
Besluit nog niet het recht hebben verkregen (of wel dit
D hebben verloren), om hare leerlingen op de voorgeschreven