HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 41

JPEG (Deze pagina), 746.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

l I l
_ 38
de school nooit den indruk maakten van knap en vlug te
zijn, omdat ze er nog niet ,,aan toe" waren. Na een paar :
* jaren, en dikwijls zelfs eer, in eene andere omgeving te
‘ hebben verkeerd, blijkt het, dat ze goede denkers zijn, al
waren ze minder vlugge opnemers. Voor hen - en zij zijn i
talrijker dan men zoo zoude zeggen - is mijn voorstel eene
uitkomst. In plaats van gejaagd mede te doen, om op een
_ gegeven oogenblik de kraantjes te kunnen openzetten, komen
ze rustiger tot hun doel. Geene zenuwachtigheid beklemt hen of
l ontneemt hun het levensgenot. Ze slapen en eten beter, want ze
H zien het schrikbeeld van een examen van zfwctctlf dagen niet meer
l voor zich staan : het spook is verdwenen, en daarmede hun angst.
Het spreekt vanzelf, dat zulk eene bevor-
. Controle.
dering niet mag geschieden zonder eenige
controle; ik vrees, dat de personen en de omstandigheden
voor zulk een blind vertrouwen nog niet rijp zijn. Maar ik
wil met de controle niet belasten gecommitteerden, die - .
aangenomen, dat er voldoende beschikbaar waren voor àl
onze scholen - noch de scholen, noch de leeraren, noch
de leerlingen kennen. Ik wil, dat daarvoor de inspecteur
zal worden aangewezen, wat het groote voordeel heeft, dat
{ het niets kost, maar het nog grootere, dat hij kan weten
(of in een oogenblik kan te weten komen), wat een gecom-
mitteerde in geen jaren gewaar wordt. Door zijn geregeld
bezoek der scholen is hij ­- kan hij althans bij eenigen
goeden wil zijn ­- op de hoogte van veel, waarvan niemand
buiten hem en de school goed onderricht kan worden. Hij
moet met den directeur, die toch wel den goeden naam
J zijner school in de eerste plaats zal willen hoog houden,
E samenwerken, om tot eene oplossing te komen, die aan de
eischen der billijkheid, rechtvaardigheid en bekwaamheid
, voldoet. Hij heeft in het album der school, waarin de ,,faits
ë et gestes" van iederen leerling zijn opgeteekend, een on-
1 schatbaar middel, om den juisten weg te vinden. Bij slot D
.3
t ' g