HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 40

JPEG (Deze pagina), 714.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

, ___ ,__ , . ,, `ï,T«,­ .,. H .. kLwT. -.
i
37
` Er zullen in de eerste jaren teleurstellingen volgen, die echter
op verre na niet het gewicht en de waarde zullen hebben van
de groote onbillijkheden, die onder het tegenwoordige systeem
niet alléén kunnen, maar zelfs moeten plaats hebben.
Mijn stelsel is gegrond op het volgende, dat
Nieuwe banen. , _ _
1k thans allen ter overweging aanbied: Ge-
geven de kennis van de leeraren omtrent de leerlingen, dan
moeten wij daarvan ookleen zoo ruim en practisch mogelijk
gebruik maken. Aan het onderwijzend personeel der school
zij dus de beslissing over het al of niet uitreiken van het
diploma, en deze beslissing hangt eigenlijk geheel af van de
vraag: zoude de leerling, zoo hij in eene fictieve hoogere
klasse moest overgaan, daarvoor al of niet in aanmerking
komen? Met andere woorden: Heeft hij door ijver, goeden
wil en behoorlijke vorderingen getoond, dat hij zijn belang .
heeft begrepen, en voldoende gebruik heeft gemaakt van de 4
hem gegeven lessen? Hier behoeft niet alléén met de in «l
eenige dagen te toonen verkregen kennis rekening te worden
gehouden. Waar deze twijfelachtig is, kunnen zelfs de niet- [
examineerbare eigenschappen van den abiturient mede ge- ij
wieht in de schaal leggen. Er zijn toch zooveel leerlingen,
ijverig en van goeden wille, voor wie ons programma véél l
te uitgebreid is. Wie weet het niet bij ervaring, dat zulke
jongelui slagen --- en zelfs heel goed ~ waar hun studie-
program eenvoudiger en beknopter wordt. Wij ouderen, die
kinderen hebben, weten daarvan alles, hetzij door henzelf
" of van hunne vrienden en kennissen. Eenmaal van de voor-
bereidende school af blijken zij uitstekend geschikt te zijn
voor den hen wachtenden arbeid; zij verbazen niet zelden
hunne vroegere leermeesters door de wijze van aanpakken en
hun onverwacht succes. Geloof mij - ik flatteer niet, ik zeg
` de eenvoudige waarheid, en ik beroep mij op personen van
` eenige levenservaring, om mijne medeelingen te controleeren.
Er zijn van die jongens, die zich laat ontwikkelen, die op