HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 39

JPEG (Deze pagina), 734.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

« ·~ , _.. _,
J l
= i
36
'
bevorderd, en wier leeraren zich nu (aan het einde van het
vijfde jaar) ,,van den domme" moeten houden, en niets over
.4 hen mogen mededeelen: vreemdelingen tegenover vreemden.
, Een schat van materiaal is over hen in die jaren verzameld,
eene ondervinding gedurende zeer langen tijd is van hen
opgedaan, eene vaste opinie over hunne geschiktheid, om al
of niet tot verdere studiën over te gaan, is zeker van i 80 O/0
l hunner gevestigd: alles te vergeefs. VVij beginnen weer van
voren af aan, alsof we meis van hen wisten, en vormen
( eene commissie, waarin van de 16 of 30 leden 3 tot 5 hunner
l leeraren zitting hebben, terwijl de andere examinatoren hen niet
kennen en ook hun vreemd zün 1). Is het niet belachelijk? Is
er een land (behalve China) met zulk een stelsel van examens?
J Vraagt men mij nu, wat ik wil in de plaats
‘ Wat in de _ _
plaats? van die af­te-schaffen kermis? Iets heel een-
voudigs. Ik wensch, dat wij zullen profiteeren
van wat wij omtrent die jongens na jarenlange intieme ken-
nismaking weten. Ik wil den leeraarsstand verheffen door
hem te vertrouwen. Ik wil dat vertrouwen steeds versterken,
door zijn gevoel van verantwoordelijkheid voor zijne uit-
spraak te wekken en te bevestigen, waar het mocht sluime-
ren of niet krachtig genoeg mocht zijn ontwikkeld onder den
verdoovenden invloed van al die goed bedoelde, maar ave-
rechtsche maatregelen, door den wetgever genomen. Ik richt
mij met mijne voorstellen tot de menschen met gezond ver-
stand en frisschen geest, nog niet verstelseld, omdat ze er
niet het offer van zijn; tot de wetgevers, die alles kunnen
doen om ons te bevrijden van wat ik als eene maatschappe-
lijke kwaal beschouw. Ik weet wel, dat wij eenige jaren
I · zullen moeten door- en uitzieken, want men zal moeten
‘<l wennen aan eene totnutoe niet gedragen verantwoordelijkheid.
I) De gymnasiale eindexamens hebben althans dit voor, dat ze van I
Q korten duur zün en door eigen leeraren worden afgenomen. Maar -
i hoeveel hebben verder niet tegen?
{
l i
l.