HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 38

JPEG (Deze pagina), 755.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

Ai, ___,_ Y__`, _____ ,_ï,A, H .__. _._, M. ,4,. _... 4....-,. W., ­... ,«..­.» »·~·L, · `.­ .- - -J.· ze ·-~­- ­~ _,
35
schappelijke betrekkingen geven, onderschrijf ik, terwijl ik
tevens meen te mogen ontkennen, dat onze eindexamens
N tot die ,,vele" behooren. Ik bid u ­ wij hebben, al zijn de
boorden ook nog zoo hoog, al komen ook de eerste uit-
spruitsels aan bovenlip, kin en wang, en al zoude men het
aan hun doen en praten niet altijd zeggen, nog met jongens
te doen, die in hunne ideeën, hunne oordeelvellingen en
hun kijk op de dingen nog altijd het ècht­jongensachtige
toonen. En ik vind zulks heerlijk. We zouden toch niet
willen, dat ze al zóó verstandig waren en deden als 50­jarigen l
(ook al meenen ze dit); wat zouden ze op lateren leeftijd ·
onuitstaanbaar saai zijn, als ze met hunne 18 jaren niet A
nog overdreven waren! Mijne waarneming heeft mij dan ook
geleerd, dat het schrikbeeld van ,,oude­mannetjes", ons
dikwijls voorgehouden, een spook is als vele. Danken wij
den hemel dàt het zoo is! Laten ze frisch blijven en een
beetje dwaas, tot de ernst des levens hen op de vingers tikt. ,4
Maar .... laten wij hen dan ook niet als groote menschen !
behandelen, door van hen, die voor het meerendeel de korte g
broek nog dragen, een examen van iwcmlf dagen, met al ,!
den omhaal daarvan, te eischen, om te kunnen oonstateeren, k
dat zij behoorlijk geprofiteerd hebben van de lessen, hun
‘ op de school gegeven. Het is de echt Chineesche examineer-
geest, die Ol1S heeft ingegeven, zulke jonge menschen aan j
een veel langduriger onderzoek te onderwerpen dan voor eenige l
staatsbetrekking noodig wordt geacht.
Gij hebt met jongelui te doen, die eenige jaren achtereen
zijn waargenomen door hunne docenten, over wie in tal van
leeraarsvergaderingen op goede gronden een oordeel is geveld,
wat hun ijver, hun plichtsgevoel, hun gedrag en hunne
vorderingen betreft; jongelui, die door hunne leeraren (na
veel wikken en wegen, waarbij de hoofdvraag: kunnen zij ,
l met succes het onderwijs in eene volgende klasse volgen,
‘ · beslissend was) van de eene klasse naar de andere werden
3*