HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 749.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

,_ Al. -,-.-..
34
· wat uitvoerig zijn om aan te toonen de massa arbeid, die
elk jaar te verrichten valt om te onderzoeken, of 20 O/0 der 17
à 19­jarige jonge menschen met zóóveel vrucht het onderwijs N
j hebben genoten, dat zij gedurende eenige jaren gevolgd
l hebben, dat hun ­-­ al is met allemaal vijfjes (,,de triomf
der middelmatigheid") - een diploma kan worden gegeven.
Het is mijne vaste overtuiging, dat al die omhaal, die ont-
. zettende arbeid, dat opofferen van schatten gelds volstrekt
noodcloos, ja - meer dan dat - schadelijk zijn: voor de
moraliteit, voor de richting en de degelijkheid van het on-
derwijs, voor het zelfrespect der docenten, voor de rust en
de zenuwen van de candidaten, voor de betrouwbaarheid
der resultaten. Men geloove mij, dat ik alléén om die vaste
{ overtuiging dit alles heb geschreven, feitelijk uitgezuinigd
in vacanties, die geen dag rust hebben gebracht.
De moraliteit lijdt onder elke noodelooze
Nadeelen.
controle, de degelijkheid van het onderwijs
bezwijmt, als het oog op een examen moet gericht blijven,
de eerbied voor zichzelf (die groote factor in al onze gedra--
gingen) gaat al meer te loor, waar het wantrouwend regle­·
ment niets overlaat aan den verantwoordelijkheidszin, dien
men toch bij gestudeerde en knappe menschen in niet geringe
_ mate ontwikkeld mag achten. Daarbij - menige examinandus
· krijgt in het laatste jaar ,,een knauw beet", waarvan hij
_ eerst na langen tijd zich herstelt, en menig andere, die een
beetje ontwikkeling aan groote vrijmoedigheid en "self­pos-
session" paart, gaat heen met een diploma in zijn zak, dat-
aan zijn ongelukkiger, maar beter voorbereiden kameraad
, moest worden geweigerd. Men heeft wel eens gezegd: De
J j examens zijn als de kermissen een noodzakelijk kwaad; wie
Q helpt er ons af, zonder er iets slechters voor in de plaatste
brengen? - Ik wil over de juistheid der vergelijking niet
oordeelen, maar de uitspraak, dat althans vele der eerste een i
zzoodza/celülc lcwcmcl zijn, voor zoover zij toegang tot maat­­ ‘
¥
l .