HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 746.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

r ­­

32
plaren voor elk der zestien vakken, en vóór deze de daarbij be-
hoorende couverten , terwijl eene vooraf opgemaakte lijst de ge-
tallen bevat, die daarvan aan elke school moeten worden
gezonden. Het aftellen en in-de­couverten­doen begint, en duurt
met eene kleine pauze door van 9 tot 4 uur. In dien tijd moet
j ` men den ,,tel" niet kwijtraken, geen werk in een verkeerd
j couvert doen, de scholen goed gescheiden houden, kortom:
men mag geen momentje in die 7 uur ,,soezen", of -- er
is een ongeluk gebeurd.
Eindelük is alles klaar; de scholen liggen elk afzonderlijk
netjes ingepakt, met een brief aan de directeuren, waarin
, het verzoek, om van de overkomst van het pakket in goede
g orde onmiddellijk bericht te zenden (zelfs daaraan voldoen
niet altijd allen). Nu krijgt de post haar deel: een 60-tal ,
zware pakketten ontvangt ze ter verzending, en nadat de
Eg inspecteurs hebben toegezien, dat de overgebleven exemplaren
G alle behoorlijk zijn ingepakt en verzegeld (om de geheim-
houding) ter bezorging aan hunne woning, mogen zij het
F lokaal, bezwangerd met de zwarte lakdeeltjes, die er van
’s morgens 9 af zijn beginnen rond te zweven, tengevolge
je van het gebruik van eenige guldens lak, verlaten en naar `
huis gaan, om daar te wachten op de berichten van over-
j komst. Volgen die niet, dan maar weder eene briefkaart
h aan den directeur, die in verzuim mocht zijn.
Eene week daarna begint het ,,schriftelijk gedeelte." In
j groote localen nemen de examinandi (wier aantal van 2--80
i varieert) plaats, de krijgsartikelen worden hun voorgelezen, I
Y en daarna wordt het pakket met de opgaven geopend; ieder
krijgt een exemplaar , en onder het toezicht van twee docenten,
. die er voor zorgen, dat alle onder het examen gebeurde
I onregelmatigheden in het proces­verbaal der zitting worden
opgenomen, wordt er gewerkt. Als de dag om is, pakt de ,
directeur der school het werk in, en zendt het naar den
` voorzitter der provinciale commissie, die het weder ter cor- _