HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 708.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

, p ,,,-.,r.r,.r , K r. .- . . _.--r_,,..-._n_...., ,.,,W`...n_.,..n.r.enn.-r.~.n.,.... :..r... ---..-.-.-....nn.. ....-- I ­ ï«
E

31
(terwijl de proeven gereedgemaakt worden) om het weerom
te vinden. Nu volgt de correctie der proeven, waaraan na-
F tuurlijk zoo min mogelijk (kan het zijn niets) moet mankee-
ren, want - de examinatoren zijn scherpe beoordeelaars,
en laten niet na, hunne ontevredenheid te kennen te geven,
als de keuze naar hunne meening verkeerd, of de correctie
niet voldoende was. Zij eischen van de inspecteurs bijna de
volmaaktheid, en zijn (sancta simplicitas!) met hunne critiek
l in den regel het scherpst, waar de keuze geschiedde uit
onderwerpen, die door drie of meer hunner collega’s in de I
verschillende provinciën werden opgegeven. Natuurlijk hoort ‘_
. of leest men die critiek met gemengde gevoelens; de inspec- l
teurs toch weten, dat niet al die critiseerende heeren volmaakt
zijn en zich wel eens op eigenaardige wijze blootgeven of
in de kaart laten kijken. Wat hooger eischen aan zichzelf
en wat welwillender oordeel over anderen ware vaak niet
misplaatst. Het is dan ook in vele gevallen de moeite niet i
waard, de critiek te weerleggen, en zij is (al zal de kiezer |{
gaarne voor een volgend jaar zijn voordeel doen met de ge- f
maakte opmerkingen) in den regel het interessantst om den
kijk, dien zij op de critici geeft. i
De correctie en revisie is dan afgeloopen, en de Lands-
drukkerij zorgt voor het afdrukken der vele duizenden exem- »
plaren voor de examinandi en der volledige stellen, die na
afloop van het schriftelijke examen aan ieder der examina­ `
toren worden terhand gesteld. Alles gaat nu verzegeld naar
het Departement terug, en eene week voor het begin van
het schriftelijk onderzoek begint het inpakken, dat met het
steeds toenemende aantal candidaten zooveel ruimte vordert,
dat de inspecteurs in hun huis geen vertrek hebben, groot
genoeg voor al die papieren, en waarvoor dan ook op hoogst
welwillende wijze eene zaal in het Departement gedurende {
twee Junidagen wordt afgestaan. Dat inpakken is een zenuw-
_ spannend werk. Op eene lange tafel liggen de noodige exem-