HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 750.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

,,_/W D - rn. . D 0 ~--~·-­

30
die 1noet maar zien, hoe hij dit bij zijn andere werk klaar
speelt, ook al zou hij in jaren en jaren geen verlofdag ,
hebben. Hij moet voor ieder klaar staan, en .... ieder
verwacht dat ook als iets heel gewoons en natuurlijke. --
Laten wij aannemen, dat na eenig heen­en-weer geschrijf
· tot aanvulling van bedankjes alles in orde is, dan beginnen
‘ tegen half April de examencommissiën hare voorloopige ver-
gaderingen te houden ter vaststelling van het op-te­geven
J werk. Eenige dagen lang komen nu groote pakketten of
§ lange rollen met teekeningen de huizen der inspecteurs
indraaien: immers zij mogen uit de opgaven van alle com-
. missiën de beste kiezen. Daartoe kunnen zij hunne raads-
lieden nemen, zoo zij zulks wenschen. Van de letterkundige
vakken worden de opgaven voor opstellen op eene groote
j lijst verzameld en de twee- of driemaal in de verschillende
provinciën opgegevene naast elkaar geplaatst (Immers -
men mag aannemen, dat deze door verschillende examina-
toren uiterst geschikt worden geacht). Zijn de kiezers na
E eenige weken overleggens klaar, dan volgt eene conferentie,
ü die soms zeer lang duurt, en die ten doel heeft, het werk
vast te stellen (Intusschen is aan den Minister een voorstel
gezonden betreffende de voor het schriftelijk werk in de
, verschillende vakken aan te wijzen data en uren). Eindelijk
L zijn de inspecteurs het eens geworden, en het inpakken van
` het werk met daarop gevolgde verzegeling tot absolute ge-
· heimhouding heeft plaats, waarop het naar het Departement
l wordt verzonden met verzoek, dat het op de Landsdrukkerij
worde gedrukt, opdat op een bepaalden dag de correctie
der proeven kunne plaats hebben, met opgave van het be-
- noodigde aantal exemplaren voor elk der vakken, de noodige
couverten en andere ,,imprimé’s". Als men onder al die be-
drijven tusschen al het andere werk door (dat juist tegen ,
den nieuwen cursus ongewenschte afmetingen aanneemt)
vrijwel zijn hoofd is kwijtgeraakt, heeft 1nen een dag of acht