HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 736.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

’i
ii
29
in deze klasse les geven, terwijl dezen tevens verzocht
wordt, achter hun naam te doen vermelden, of zij: 1.
’ gctcwwze, 2. rlcsgcwensc/zzf en 3. vziczf, in de eindexamen-
commissie willen zitting nemen. Waniieer die lijsten terug-
gekomen zijn, worden zij door den inspecteur verwerkt tot
` eene voor elke provincie bestemde opgaaf, waarin tevens
aangeteekend wordt, welke leeraren in de laatste jaren al of
niet zitting hebben gehad in bedoelde cominissiën, opdat bij
¥_ de samenstelling voor de a.s. examens zooveel mogelijk zij
gekozen worden, die eenige jaren geen deel uitmaakten van t
het examineerend lichaam. Ik zeg: zooveel mogclü/.0. Im-
mers - hier komt de moeilijkheid. Eene goede samenstelling,
die althans bevrediging aan de niet­opgenomenen zal geven, .
eischt heel wat overleg, en onbillijkheden zijn niet te ver-
mijden, wil men in het oog houden (wat ik absoluut nood-
zakelijk vind), dat de verschillende scholen zooveel mogelijk
door evenveel leeraren en in de onderscheidene groepen ge- ej
lijkelijk worden vertegenwoordigd, en de examinatoren van i
elke subcoinmissie een zoo goed mogelijk geheel vormen. tt
Deze lijsten gaan naar den aangewezen voorzitter, opdat
hij, daarmede rekening houdende, naar zijn beste weten de `
commissie in elkaar zet. Is zulks geschied, dan gaan ze · j
naar den inspecteur terug, waarna nog eene correspondentie ·,
kan volgen over enkele punten. Is alles afgeloopen, dan (
volgt het voorstel aan den Commissaris der Koningin, en
komt weldra de commissie in de courant. De mogelijkheid ‘
bestaat, dat de een of andere benoemde bedankt, omdat hij '
b.v. voor Breda, Alkmaar, Hellevoetsluis, het voorbereidend
notaris-examen, enz. (want wij leven in den bloeitijd der
_ commissies: ze ,,staan in de zon") gevraagd is, omtrent
welke commissiën de inspecteur in den regel mede adviseert.
‘ Het wil wat zeggen, al die commissies en daarvoor ge- ,
vraagden of in­aanmerking­gebrachten uit elkaar te houden, t
maar ~- wat nood? ·- de inspecteur heeft een breeden rug;