HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 706.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

I. .... _ we . r r. .á..1.§...7`,._w
28
te kunnen afleggen. Ik ben altijd tot zachtheid geneigd,
waar daartoe maar eenigszins aanleiding is. ,,Sie ist die j
erste nicht". Kent gij Faust’s wanhoopskreet op Mephisto`s '
troostwoord? En al waren zulke gevallen ook nog zoo
zeldzaam, de vraag is toch gewettigd:
Is een stelsel, dat zulke onbillijkheden toe- `
Het stelsel
radicaal laat, waar men alle gegevens heeft, om goed
veranderen. te beoordeelen, ook maar in éênig opzicht een
redelijk, menschkundig of zelfs humaan stelsel ,,.
g te noemen? Ik acht onze eindexamens: 10. noodeloos; 20. dik-
gl wijls wreed; 30. belemmerend; 40. geldverslindend; 50. africhting
. bevorderend; 60. tijdvermorsend; 70. zenuwspannend, en
meen, dat de tijd is gekomen, om ze door iets anders te j
vervangen. Voldoende waarborgen geven zij niet; den leer-
lust wekken zij niet op; bevordering der studie in goede
p richting kennen zij niet. En bij dit alleszins negatief resul-
l- taat geven zij een arbeid, te meer afmattend omdat hij
doelloos is, te onaangenamer omdat hij niemand tevreden
stelt, te vervelender waar hij aan gewichtiger zaken kon
worden besteed, Waarbij men voelt: ik heb wat gedaan,
dat mijne krachten heeft geëiseht. -
Weten de in ons middelbaar onderwijs belangstellende
vaders en moeders, hoe de machine draait? Hooveel men-
sehen er in beweging moeten worden gebracht, om het
raderwerk aan den gang te krijgen en te houden? Wat het
eindexamen der hoogere burgerscholen betreft gebeurt het
volgende (Ik klap bij mijne mededeelingen niet uit de
school; ik vertel simpel de werkzaamheden, die het gevolg
zün van het desbetreffende Kon. Besluit) :
­ Reeds in de Kerstvacantie worden de voor- _
Stroe clorschen ,
en Zweden. bereidende maatregelen genomen, en zenden
de inspecteurs aan de directeuren der 5-j. ‘
scholen gedrukte lijsten, waarop ingevuld moeten worden
het aantal leerlingen in V, en de namen der leeraren, die