HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 706.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

o l..-. W . . AA., .. .,_ .,, , _ . ,.» . , _.. -.. .. . , L n.....,,_.j" ‘.
’ä
si
27
aan de eijferknechterij en een leerling te redden, die door
. de verandering van 47/S in 5 zijn diploma gekregen (en
X dikwijls verdiend) zoude hebben. Men versta mij wel: Ik i
ben overtuigd van den grooten ernst der commissiën, maar
het stelsel ,,gemengde getallen" (hoe ook als een prolmxcei i
aanbevolen) leidde in de consequentie tot eene afwijzing, die
door allen betreurd werd, maar door niemand kon worden
voorkómen. De cijferknechterij is altijd ,,rücksichtslos", en wil t
niets weten van een ,,wikken en wegen",_dat vooral bij ;
zulke eandidaten van zoo gewenselit belang is. Had men
I maar mogen luisteren naar wat de eigen leeraars van den j
eandidaat wisten! Om den wil der eerlijkheid tegenover Y:
anderen mocht dat niet; er zouden extraneï kunnen zijn,
voor wie niemand in de bres kon springen, en daarom:
afwijzen op grond van het Kon. Besluit.
Men zegge nu niet: ,,Dat is een zeldzaam voorkomend Q
geval"; zelfs Mephisto trachtte zich nog te redden met meer
gevallen, toen hij Faust (verpletterd door het bewustzijn van
de aan Gretchen begane zonde) tot troost in het oor beet:
,,Sie ist die erste nicht". Daardoor laat men zich niet troosten. j
Vant zulke gevallen komen elk jaar (eenigszins gewijzigd
natuurlijk) voor, waarvan de eigen leeraren moeten verkla­ j
ren: de jongen had het diploma verdiend door zijn ijver, zijne ä
toewijding; alléén zijne zenuwen en andere oorzaken hebben hem ;
parten gespeeld 1). Nog eens - bij Staatsexamens kunnen zulke
gevallen niet worden vermeden: men zit tegenover een can- I
didaat, van wien 111811 nagenoeg niets weet, die misschien '
eene doodzieke moeder thuis achterliet (men vermeerdere de
redenen ad libitum), en nu onder allerongunstigste o1nstan­
digheden zijne gedachten, die telkens naar dat andere af- W
dwalen, moet beheersehen, om proeven van bekwaamheid
. . E
1) De bülagen geven kortelijk licht op deze en andere kwesties.
e