HomeDe eindexamens onzer Hoogere BurgerscholenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 742.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 41.24 MB

_ e_ er er r I _ _, er I _ G ..e..á.i§.._T‘,_-..»­
26
gerechtvaardigd is. Ik ben overtuigd, dat alléén de bijzonder
strenge beoordeeling hier de oorzaak moet zijn. ,,Wel neen", ,
I roept iemand, die de wçïzc van Zzrwelcmziazg (en niet de be- X
oorrlcelmg) de hoofdzaak vindt, ,,dat ligt eenvoudig hieraan,
dat men in de ééne provincie de cijfers afrondt (b.v. 47fS
voor eene 5 rekent) terwijl in de andere het gemengde getal
blijft, en dus - de 5 niet bereikt zijnde - het vak of de
groep als ovzvolrlocmlc moet worden genoteerd". Ik wou,
dat de zaak maar zóó eenvoudig was, dan ware ze te ver-
helpen door in het Kon. Besluit kortweg voor te schrijven,
) dat alléén met gemengde getallen, die niet afgerond mogen ·
» worden, zal moeten worden gerekend. Ik beweer, dat die
afronding of die gemengde getallen er niets toe doen; de ·
kwestie zit dieper, omdat ze in de verschillende cijfers schuilt,
. die in de verschillende provinciën aan lzczfzclfdc werk zouden
worden toegekend. Geeft men hier eene 6, waar men ciactr
( eene 7 zoude willen noteeren, dan is de zaak minder erg
(al kan dit ook oorzaak zijn, dat het groepcijfer van onvol-
doende tot voldoende, of omgekeerd, wordt). Maar erger
wordt het, zoo door de ééne subcommissie het eene vak
‘ (hetzij mondeling of schriftelijk) met een 4 wordt afgescheept,
dat door de andere met eene 5 of 6 zoude zijn beloond. En
( dat dit voorkomt, is buiten kijf. Dat gemengde getal zoude
L hier geene noemenswaardige verandering brengen. Ik ga
, zelfs verder en beweer, dat het starre vasthouden aan ge-
E mengde getallen tot de grootste onbillijkheden kan leiden.
. Gesteld, dat het groepcijfer van eene bepaalde afdeeling 47/S
is, en 5 zoude zijn geworden, zoo b.v. voor eenig vak (zeg
Staathuishoudkunde) eene 3 in plaats van eene 2 was ge-
- geven, terwijl er in dit vak slechts eene of twee vragen zijn
gesteld, waarop dat zéér ongunstig cijfer 2 is gebaseerd.
Men zegge niet, dat zulks niet voorkomt. Het is voorgeko-
men, en herhaling van zulk een geval is geenszins uitge- I (
sloten, zoolang men er tegenop ziet, om zich te ontworstelen
cx .